Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

พระพุทธมณีศรีถลาง

 

พระพุทธมณีศรีถลาง

        พระพุทธมณีศรีถลาง เป็นพระพุทธรูปปางคันธาระ หรือปางขอฝน ประดิษฐานอยู่ที่อนุสรณ์สถานท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร บริเวณวัดร้างเดิมคือวัดม่วง บ้านเหรียง หมู่ที่ ๓ ตำบลเทพกระษัตรี เป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะดีบุกเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ องค์ประธานการหล่อ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งพระราชทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระพุทธมณีศรีถลาง” บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งนี้ทางมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร เป็นผู้ดูแล

        เป็นเพราะเหตุใดจึงได้สร้างพระพุทธรูปปางนี้ ผู้เขียนยังไม่มีข้อมูล แต่ตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่า น่าจะเกี่ยวกับเมืองถลางโบราณ

        ในสมัยโบราณพุทธศาสนิกชนชาวอินเดีย ไม่นิยมสร้างพระพุทธรูปเป็นรูปเคารพตามคติที่ยึดถือกันมา แต่ภายหลังได้รับอิทธิพลจากศิลปะเฮเลนิกแบบกรีก จึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปกันขึ้นมาอย่างแพร่หลาย ภายหลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ล่วงแล้วประมาณ ๖๐๐ ปี

       ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งราชวงศ์มาซิโดเนียของกรีก ทรงกรีธาทัพใหญ่แผ่อำนาจเข้ามารุกรานทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย เมื่อพ.ศ. ๒๑๒ มีแคว้นคันธาระ กัสมีระ กำโพช และปัญจาบ เป็นต้น แคว้นคันธาระมีพระเจ้าอัมพีเป็นกษัตริย์ มีเมืองหลวงชื่อ ตักสิลา พระองค์ทรงอ่อนน้อมยอมต่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ เมืองตักสิลาจึงไม่ย่อยยับ ด้วยเหตุที่เมืองนี้เป็นเมืองที่ราษฎรมีอิสระเสรี ในการนับถือศาสนาและปกครองด้วยความเป็นธรรม ชาวเมืองจึงอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้ประทับอยู่ถึง ๘ ปี ทรงนำเอาศิลปะแบบเฮเลนิกเข้ามาด้วย คือ ประติมากรรมรูปเหมือนจริง จนต่อมาภายหลังได้มีการประสมประสานระหว่างศิลปะอินเดีย อาหรับ เข้าด้วยกัน

        หลังจากนั้นแคว้นคันธาระ ได้มีการเปลี่ยนวงศ์กษัตริย์ปกครองถึงสามวงศ์ คือ วงศ์สะกะ วงศ์ปาร์เทียน และวงศ์คุศาน ในสมัยพระเจ้ากนิษกะแห่งวงศ์คุศาน(พ.ศ. ๖๖๓ – ๗๐๕)ได้ทรงฟื้นฟูศิลปะแบบเฮเลนิก เป็นยุคที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุด จนหมดยุคด้วยถูกต่างแคว้นรุกราน ศิลปะแบบคันธาระเป็นศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นจากศิลปินกรีกเฮเลนิกในแคว้นคันธาระ และเป็นศิลปะพุทธศาสนาโดยเฉพาะ แล้วได้แพร่ขยายไปยังแคว้นมถุรา สารนาท พิตา อมราวดี จนถึงลังกา  สุวรรณภูมิ และประเทศใกล้เคียง

        เมื่อศิลปะพระพุทธรูปแบบคันธาระ เจริญรุ่งเรืองที่สุดสมัยพระเจ้ากนิษกะระหว่างพ.ศ. ๖๖๓ ถึงพ.ศ. ๗๐๕ ซึ่ง “ร่วมสมัย” กับปโตเลมี คลอดิอุ๊ส (Claudius Ptolemaeus or Ptolemy)  ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่างพ.ศ. ๖๓๓ – ๗๑๑ เป็นชาวกรีกที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องแผนที่สมัยโบราณ จากแผนที่โลกของปโตเลมี ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นสองตอน คือ ตอนแรกกล่าวถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตอนที่สองกล่าวถึงทะเลจีนใต้ทางตะวันออก ประกอบด้วย ยุโรป ตะวันออกกลาง อินเดีย ศรีลังกา และ คาบสมุทรสุวรรณภูมิ  (Aurea Chersonesus) หรือแหลมทอง ซึ่งเกาะถลางรวมอยู่ณแหลมสุวรรณภูมินี้

        พระพุทธรูปแบบคันธาระ ครั้งแรกสร้างรูปลอยนูนเพื่อประกอบพระสถูปบรรจุพระธาตุ ต่อมาจึงได้พัฒนาเป็นองค์พระพุทธรูป ที่สร้างเหมือนคน ทั้งพระพักตร์ พระเกศา เมาลี ห่มผ้าคลุมไหล่ จัดกลีบจีวรเป็นริ้วลอนอย่างสวยงาม บางองค์ลักษณะจีวรห่มเฉียงก็มี พระหัตถ์ขวายกเสมอพระอุระในท่ากวัก ส่วนพระหัตถ์ซ้ายวางหงายเพื่อรองรับน้ำ ทรงนั่งขัดสมาธิเพชร

        การเรียกชื่อพระพุทธรูปปางนี้ เป็น พระคันธารราษฎร์ พระคันธาระ พระขอฝน พระคันธาราฐ ภาษาอังกฤษใช้ว่า Gandhara จึงน่าจะใช้พระคันธาระ

        พระคันธารราษฎร์ เป็นพระพุทธรูปที่ใช้ตั้งเป็นประธานในพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ และพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ จนถึงปัจจุบัน

        

      :  สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

 

*****

พุทธศิลป์แบบคันธาระ

 

 

 

 

 

 

*******

 

ทรงนั่งขัดสมาธิเพชร

 

พระคันธารราษฎร์

ทรงนั่งขัดสมาธิราบ

 

*********

 

พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช


******

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ทองคำวันนี้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
กรมการกงสุลและสถานกงสุลในภูเก็ต
  กรมการกงสุล
  สถานกงสุลเดนมาร์ก ภูเก็ต
  สถานกงสุลเยอรมัน ภูเก็ต
  สถานกงสุลรัสเซัย ภูเก็ต
  สถานกงสุลฟีนแลนด์ ภูเก็ต
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  โลกวันนี้
  voice tv
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  คมชัดลึก
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  สำนักข่าวอิศรา
  แนวหน้า
  บ้านเมือง
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  ทีนิวส์
  มุสลิมไทยโพสต์
  ผู้จัดการ
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  Bangkok Post
  The Nation
  อาเซียนว็อตช์ aseanwatch
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  Phuket Gazette
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  หางานในภูเก็ต Phuketall Jobs
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar
  The Irrawaddy
  Hanoitimes
  Thanh Nien News
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง
มุมนักเสี่ยงโชค
  ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล