Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

การสาธารณสุข

 

         จากจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ เรื่องเจ้าหมื่นเสมอใจราช (พระยาธรรมจรรยานุกูลมนตรี) ข้าหลวงหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก ขออนุญาตตั้งโรงพยาบาล ที่เมืองภูเก็ตพระองค์รับสั่งว่า “ทางเมืองภูเก็ตตั้งโรงพยาบาลดีแล้ว แต่หมอที่เอาไปจากกรุงเทพฯหรือจะเอาที่นอกให้ปรึกษาดูที่กรมศึกษาและให้ขอข้อบังคับสำหรับการพยาบาลไปจากกรุงเทพ ที่ในกรุงเทพได้ข้อบังคับใดขึ้นใหม่ ก็ให้รู้ไปถึงภูเก็ตด้วยแต่เมืองภูเก็ตจะตั้งโรงพยาบาลนั้น เป็นระหว่างกลางของเมืองอื่น ๆ ที่จะต้องมาเมืองภูเก็ต” โรงพยาบาลเมืองภูเก็ตก็คงได้เริ่มมาตั้งแต่นั้น นอกจากรักษาคนป่วยทั่วไปแล้ว ยังมีโรงพยาบาลคนเสียจริตอีกด้วย จากหนังสือถวายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชนุภาพลงวันที่ ๑๖    พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓ กล่าวถึงขุนมหัตกรรมประสิทธิ์ ผู้ช่วยข้าหลวงคลังเมืองระนองเสียจริต เจ้าพนักงานได้ส่งตัวไปไว้ในโรงพยาบาลเสียจริตเมืองภูเก็ต

ใน พ.ศ. ๒๔๔๓ เกิดโรคคล้ายกาฬโรคขึ้นที่ภูเก็ตพระยาวรสิทธิ์เสวีวัตร ข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลภูเก็ต ได้มีรายงานไปยัง สมเด็จกรมพระยาดำรงฯเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย และกรมพระยาดำรงฯ ได้มีหนังสือไปถึงพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์ราชเลาขานุการ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓ ว่าได้เกิดการเจ็บป่วยปัจจุบัน ขึ้นมาคล้ายกาฬโรคที่เมืองภูเก็ตตั้งแต่ มิถุนายน ถึง สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ พระยาวรสิทธิ์ฯ ได้จัดให้นายร้อยเอกจอม พลตระเวน, นายงานโยธา, นายอำเภอเมืองและนายแพทย์รวม ๔ นาย เป็นกรรมการพร้อมด้วยกำนันท้องที่ ออกตรวจตรารักษาความสะอาดของบ้านเมืองเพื่อมิให้โรคเกิดรุกลามต่อไปและว่า “เมื่อกรรมการออกตรวจตรานั้นได้เห็นจีนตันบ้าง ผู้ใหญ่บ้านตลาดเหนือผู้หนึ่ง ได้ออกแรงกุลีและเงินใช้จ่ายในการแต่งคูน้ำที่หลังตลาดอ่าว สำหรับถ่ายน้ำโสโครกให้สะอาดเรียบร้อย ตั้งแต่ได้จัดทำคูน้ำแล้วความเจ็บไข้ค่อยสงบลงนับว่าเป็นประโยชน์” เรื่องนี้พระยาวรสิทธิ์ฯ ได้รายงานไปยังเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเพื่อกราบบังคมทูลได้ทรงทราบและทรงรับสั่งว่าเป็นการดี

ในสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดีเป็สมุหเทศาภิบาล ท่านได้ทนุบำรุงโรงพยาบาลเมืองภูเก็ต เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น “เครื่องทำไฟฟ้า” จากหนังสือประวัติพระยารัษฎาฯ กล่าวว่าเป็นเครื่องเอ็กซ์เรย์  ที่ได้จัดซื้อมาใช้ในโรงพยาบาลเป็นครั้งแรกของแพทย์ไทย ซึ่งในรายงานของพระยารัษฎาฯ ลงวันที่ ๘ สิ่งหาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ว่า ” เรื่องเครื่องไฟฟ้านั้นได้ให้หมอกาโลเวสั่งซื้อ โดยส่ง Catalogue มาให้ และได้พูดกับหมอแบ็กซ์แพทย์มณฑลภูเก็ตว่า เครื่องไฟรักษาโรคของหมอกาโลเวที่สิงคโปรนั้นดี พระยารัษฎาเคยไปรักษามาแล้ว โรงพยาบาลเมืองภูเก็ตควรซื้อไว้สักเครื่องหนึ่ง จึงได้เอา Catalogue ให้หมอแบ็กซ์ดู และให้หมอแบ็กซ์ไปฝึกหัดใช้ที่สิงคโปรกับหมอกาโลเว และได้ซื้อกลับมาภูเก็ตเป็นเงิน 145 ปอนด์”

เกี่ยวกับการสุขาภิบาลนั้นได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขาภิบาลเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔) สำหรับมณฑลภูเก็ต พระยารัษฎาฯได้มีหนังสือกราบบังคมทูลเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยว่า ที่อำเภอเมืองเป็นที่ตั้งศาลารัฐบาลมณฑลและเป็นที่ประชุมค้าขาย มีบ้านเรือนและผู้คนมาก สมควรจะจัดสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาลได้ด้วยความสมบูรณ์ของท้องถิ่นในตำบลนี้ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเหตุเป็นเพราะเป็นที่ชุมนุมชนมาก มักเกิดโรคภัยไข้เจ็บในที่เหล่านี้ ถ้าจัดการสุขาภิบาลขึ้นจะเป็นการป้องกันอันตราย แก่มหาชนด้วยประการหนึ่ง แต่การที่จะจัดสุขาภิบาลนี้เป็นการแรกตั้งขึ้นใหม่ ควรจัดตั้งในตำบลถนนเยาวราชถึงตลาดสามกอง ถนนวิชิตสงครามถึงโรงพยาบาลจีนถนนเทพกระษัตรีถึงวัดโคกแซก ถนนเจ้าฟ้าถึงสวนจีนเองหิน และถนนซอยสายแยกทั้งปวงที่ถนนทั้ง ๔ ท้องที่เมืองภูเก็ตเหล่านี้ก่อน ด้วยเหตุนี้พระยารัษฎาฯจึงได้เรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและคฤหบดีในตำบลดังกล่าว ได้ปรึกษาเห็นชอบต้องกันว่า ควรจัดการสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติขึ้นในท้องที่ก่อน แล้วจึงขยายเขตต่อไปในมณฑลภูเก็ต และได้ประกาศเป็นเขตสุขาภิบาลเมืองภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ในพระราชกิจจานุเบกษา

สำหรับโรงพยาบาลเมืองภูเก็ตนั้นพระบาทสมพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามใหม่ว่า “โรงพยาบาลวชิรพยาบาล” และให้เป็นสาธารณสถาน” เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “วชิรพยาบาล” มาจนบัดนี้

อันที่จริงเรื่องสุขาภิบาลนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมืองตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๑ เฉพาะที่ตำบลดังกล่าวข้างบนแล้วเพื่อจะได้จัดหาเงินบำรุงเขตสุขาภิบาลดังกล่าว พระยารัษฎาฯได้มีหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าได้ประชุมเลือกตั้งกรรมการสำหรับจัดสุขาภิบาลรวม ๙ นาย ครบคณะสำหรับสุขาภิบาลเมือง ภาษีสุขาภิบาลเมือง ตามพระราชบัญญัติบำรุงถนน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสำหรับบำรุงการสุขาภิบาลนั้นต่อไปควรเก็บดังนี้คือ

๑. บ้านเรือนโรงแลที่ดิน ถ้าให้เข้าเก็บ ๑๐ ชัก ๑ ในราคาค่าเช่าเรือนโรงร้านที่ดินที่ไม่ใช่เช่ากรรมการที่อัตราค่าเช่าแล้ว เก็บ ๑๐ ชัก ๑ ในอัตรานั้น

๒. ภาษีรถ ๔ ล้อ เก็บคัน ๑ ปีละ ๑๘ บาท

๓. ภาษีรถ ๒ ล้อ เกวียน ๒ ล้อ เก็บคัน ๑ ปีละ ๑๒ บาท

๔. ภาษีลาก เก็บคัน ๑ ปี ๖ บาท

๕. บำรุงถนน เก็บจากหญิงนครโสเภณีคน ๑ ปีละ ๑๒ บาท

ต่อมาเขตสุขาภิบาลเมืองภูเก็ตได้เปลี่ยนเป็นเทศบาลเมืองภูเก็ต ตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘

 

:    สมบูรณ์ แก่นตะเคียน      ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง