Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

การศาล

 

เกี่ยวกับการศาลยุติธรรมเมืองภูเก็ต โดยเฉพาะศาลประจำมณฑลนี้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ และได้ประกาศให้พระยาประชาชีพบริบาล พระนริศรราชกิจ ข้าหลวงเทศาภิบาล เป็นข้าหลวงพิเศษ มิสเตอร์ซีมง มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติในมาตรา ๒ มีอำนาจตั้งศาลยุติธรรมมณฑลภูเก็ต สำหรับเมืองต่าง ๆ นั้นมีศาลประจำเมือง มีตุลาการเป็นผู้พิจารณาความ ศาลเมืองภูเก็ตได้เปลี่ยนเป็นศาลจังหวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙

การพิจารณาความ ตามเมืองต่าง ๆ ถ้าหากเห็นว่าไม่เป็นไปตามยุติธรรมแล้ว เจ้าทุกข์สามารถอุทธรณ์ที่ศาลประจำมณฑลได้  ดังตัวอย่าง การฟ้องร้องเรื่องการขโมยกระบือของแขกล่าม่าที่กระบี่ โจทก์หาว่าขุนวิเศษสมบัติ ตุลาการเมืองกระบี่พิจารณาความไม่เป็นธรรมเพราะเข้าข้างจำเลย โจทก์อุทธรณ์การตัดสินแล้วโจทก์ได้มาภูเก็ตเพื่ออุทธรณ์เรื่องนี้ หลวงเดชนายเวร รักษาการแทนพระยาวรสิทธิ์เสรีวัตร ข้าหลวงเทศาภิบาล ได้ให้พระยาอุดรกิจพิจารณ์ ข้าหลวงว่าราชการเมืองกระบี่ ชิงตัวขุนวิเศษสมบัติมายังศาลมณฑลภูเก็ต เพื่อพิจารณาความ ขณะนั้นมีหลวงศรีสุภาแพ่ง ทำหน้าที่แทนผู้พิพากษาศาลมณฑล เรื่องนี้เดิมสมัยพระเทพธนพัฒนา(กระต่าย) ยังเป็นข้าหลวงเมืองกระบี่อยู่นั้น แขกหมื่นล่าม่าได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องแขกเทือกแหมะหนอนเรื่องลักกระบือครั้งหนึ่งแล้วที่ศาลเมืองกระบี่   

ส่วนเรื่องการจัดตั้งศาลกงสุลอังกฤษ ประจำมณฑลภูเก็ตนี้ มิสเตอร์มิดโด ฟรอส กงสุลอังกฤษประจำมณฑลไทรบุรีและมณฑลภูเก็ต ได้ปรึกษากับพระยารัษฎานุประดิษฐ์ถึงการที่จะจัดตั้งศาลกงสุลอังกฤษขึ้นในมณฑลภูเก็ต นายฟรอสเห็นว่า คนในบังคับอังกฤษที่มณฑลภูเก็ตนี้น้อย จึงไม่จำเป็นนักอาจยืมศาลมณฑลชำระความก็ได้ พระยารัษฎาฯเห็นคล้องตามจึงขออนุญาตไปยังกระทรวงมหาดไทย เรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้ปรึกษากับกระทรวงยุติธรรม ทางกระทรวงยุติธรรมเห็นว่า ไม่ควรอนุญาต เพราะเห็นว่าไม่ควรให้กงสุล กับศาลไทยเข้าใกล้ชิดกันจะดีกว่า ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้รับจดหมายปรารภจากนายเบ็กเก็ต (Beckett) อุปทูตอังกฤษ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๙ เกี่ยวกับการขอตั้งศาลกงสุลอีก เมื่อพระยารัษฎาฯมากรุงเทพฯ จึงได้เห็นผ้องกันว่า เมื่อนายฟรอสจะชำระความ จึงจะจัดบ้านดี ๆ ให้ชำระความ เรื่องนี้พระพิศาลสงครามปลัดมณฑลภูเก็ตได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบว่า ได้จัดบ้านไว้ให้นายฟรอสเลือก ๒ แห่งคือที่คลังเก่ากับตึกรัฐบาล ตำบลสามกอง เมื่อนายมิดโด ฟรอส มายังภูเก็ตได้ขอบใจและขอพักกับผู้จัดการบริษัทเตรดเตรดิง

เรื่องนี้กงสุลอังกฤษใช้ศาลมณฑลภูเก็ตชำระความนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ว่ามิสเตอร์วูด ได้โทรเลขถึงปลัดทูลฉลองกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวอ้างว่าได้รับคำสั่งจากราชทูตที่กรุงเทพฯ ว่าระหว่างพักที่ภูเก็ต ให้นั่งพิจารณาคดีต่างประเทศที่ศาลมณฑลภูเก็ตด้วย แต่เขาไม่ได้แสดงหนังสือเป็นหลักฐาน หลวงพินิจฯเห็นว่าผิดระเบียบจึงโทรแจ้งให้ทราบ และได้รับโทรเลขตอบว่าเข้าใจว่า มิสเตอร์วูดไม่มีเขตอำนาจศาลในมณฑลภูเก็ต โดยเหตุเป็นรองกงสุลมณฑลนครศรีธรรมราช และแนะนำให้เขาจัดการให้ ถูกระเบียบ คือให้สถานทูตอังกฤษบันทึกหลักฐานให้กรมท่าว่า มิสเตอร์วูดเป็นกงสุลอังกฤษที่ภูเก็ตด้วย

เกี่ยวกับอำนาจศาลในภูเก็ต นายเบ็กเก็ตได้เรียบเรียงขึ้น ต่อมานาย สโตรเบล (Edwand H. Strobel) ได้มีหนังสือไปถึงพระยาเทวะวงษ์วโรประการและได้ทรงแนบส่งต่อไปยังกระทรวงยุติธรรม พระยาจักรปาณีศรีศิลปสุทธิ์ปลัดทูลฉลองกระทรวงยุติธรรมว่าคงไม่ช้าคงจะได้จัดการเรื่องนี้  กับประเทศอังกฤษ เพื่อแก้ไขวิธีอำนาจศาลภายนอกศาลบ้านเมือง คือศาลกงสุลประเทศ  ต่างๆ ที่ตั้งในไทย กรมพระยาเทวะวงษ์ทรงเห็นด้วยกับวิธีการอย่างนี้เพื่อไม่ต้องการให้เกิดเรื่องขัดกันขึ้นได้ จึงขอให้ยอมตามคำแนะนำของนายเบ็กเก็ตไปก่อน และในที่สุดในปีเดียวกันนี้ (พ.ศ. ๒๔๕๒) ไทยต้องตกลงทำสัญญายกดินแดนหัวเมืองมลายู ๔ เมืองให้กับอังกฤษ คือไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิศให้อังกฤษ เพื่อแลกกับอำนาจศาลกงสุล

 

:     สมบูรณ์ แก่นตะเคียน         ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง