Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

สมัยประวัติศาสตร์

        

         เมื่อสิ้นสุดยุคหินใหม่ ก็จะเข้าสู่ยุคโลหะ เป็นยุคที่เริ่มใช้เครื่องมือสำริด ทองแดง แต่เครื่องมือหินก็ยังคงใช้กันอยู่ บางท้องถิ่นยังคงเป็นยุคหินใหม่ เพราะพัฒนาการยังไม่ถึงขั้นที่จะนำเอาโลหะมาใช้ จนสิ้นสุดยุคโลหะ เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๐๐๐ ในขณะที่ประเทศจีน อินเดียโรมัน ได้เจริญรุ่งเรือง ได้ติดต่อค้าขายกัน โดยแล่นเรือผ่านเกาะถลาง เมื่อพ.ศ. ๗๐๐

        ชนเผ่าที่ครองดินแดนเกาะถลาง และชายฝั่งทะเลตะวันตกตั้งแต่พม่าตอนใต้ คือ มอญ ซึ่งมีอาณาจักรทวารวดีครอบครองพื้นที่อยู่ ตั้งแต่ภาคกลาง ภาคเหนือบางส่วน ตลอดจนหัวเมืองมอญจนถึงมะริด ลงมาถึงตะกั่วป่า เกาะถลาง ซึ่งเป็นหัวเมืองท่าเรือค้าขายที่สำคัญ ทางชายฝั่งทะเลตะวันตก อาณาจักรทวารวดีของมอญประมาณพ.ศ. ๑๒๐๐ – ๑๖๐๐ เมื่อสิ้นสุดยุคทวารวดี หัวเมืองภาคใต้ทั้งหมดตกเป็นของอาณาจักรศรีวิชัย ตั้งแต่ประมาณพ.ศ. ๑๒๐๐ – ๑๗๐๐ ทางฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมทองตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงเกาะชะวา สุมาตราเป็นดินแดนศรีวิชัยทั้งสิ้น

        โตเลมี ( Ptolemi )ได้เขียนแผนที่โลก ได้บันทึกไว้เมื่อประมาณพ.ศ. ๗๐๐ ว่า นักเดินเรือชาวกรีกจะแวะตามเมืองท่าต่างๆ ทางชายฝั่งตะวันตกของอินเดียอ้อมแหลมแล้วเลียบชายฝั่งขึ้นไปทางเหนือ แวะที่ปาลูวะ แล่นตัดอ่าวเบงกอลไปตามลมมรสุม ถึงเมืองอาจีรา จากนั้นจึงแล่นลงใต้ไปตามชายฝั่งทะเลจนถึงปากแม่น้ำหวาย ผ่านแหลม จังซีลอน แล้วบ่ายหัวเรือไปช่องมะละกา แล้วเรือก็จะถึงแหลมทอง

        เมื่อเรือสินค้าของชาติกรีก อินเดียและจีน เดินทางผ่านเมืองมะริด ตะการัมหรือตะกั่วป่า และแหลมจังซีลอนหรือเกาะถลาง (สลาง ) เพื่อขนถ่ายสินค้า หาเสบียงอาหาร น้ำจืด ตั้งแต่ก่อนพ.ศ. ๑๐๐๐ ซึ่งก็หมายความว่า เมืองถลางในสมัยนั้น เป็นเมืองท่าเรือ ซ่อมเรือ ขนถ่ายสินค้า และหาน้ำดึ่ม หลบลมมรสุม เพราะในขณะนั้นพื้นที่ราบลุ่มบ้านดอนยังเป็นทะเลที่เป็นอ่าว ตั้งแต่เกาะกระทะเข้าไปตลอดอู่ตะเภา คลองบางใหญ่หรือคลองตะเคียนในปัจจุบัน และน้ำทะเลยังสูงอยู่ที่ระดับ ๓.๕ – ๔ เมตร แน่นอนว่าต้องมีผู้คนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่แถบท่าเรือ แต่จะอยู่จุดใดนั้นยังไม่มีการสำรวจ อาจเป็นชุมชนเล็กๆที่มีชนหลายเชื้อชาติ รวมทั้งชนพื้นเมืองเดิมที่อาศัยอยู่ก่อน

        ดังนั้นเกาะถลาง จึงเริ่มยุคประวัติศาสตร์ประมาณพ.ศ. ๕๐๐ – ๗๐๐ มาแล้ว มิใช่พ.ศ. ๑๐๐๐ เหมือนท้องถิ่นอื่น

        จากประวัติศาสตร์จีนสมัยฮ่องเต้ฮั่นอู่ตี้ แห่งราชวงศ์ฮั่น  ได้กล่าวถึงการเดินเรือเลียบชายฝั่งทะเลจีนใต้ ไปสู่แหลมอินโดจีนจนถึงฝั่งตะวันออกของแหลมมลายู ก่อนค.ศ. ๑๔๐ – ๘๗ แล้วเดินทางบกไปลงเรือฝั่งตะวันตกไปยังอินเดียใต้

        ต่อมาอินเดียได้เดินทางไปยังจีนตอนใต้ ทะเลจีนใต้ และได้ติดต่อกันมาตลอด  ถึงแม้บางช่วงการเมืองในจีนวุ่นวายก็ตาม การค้าขายชายฝั่งก็ยังคงอยู่และเริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้น ถึงยุคสามก๊ก เมืองกว่างโจวเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญ แต่เกิดความไม่สงบขึ้นที่ฟูนาน คาบสมุทรอินโดจีน เส้นทางเดินเรือจึงย้ายลงไปอยู่สุมาตรา ชวา ชาวอาหรับเปอร์เชียต่างเข้าไปค้าขายในจีนที่กว่างโจวตั้งแต่พ.ศ. ๑๒๐๑ แล้วไปตั้งหลักที่สุมาตรา ชวา ในขณะนั้นศรีวิชัยครอบครองอยู่ ระหว่างพ.ศ. ๑๒๒๗ – ๑๓๐๑ การค้าขายชายฝั่งบางครั้งขึ้นอยู่กับการเมืองในจีนด้วย

       อย่างไรก็ตามจีนยังคงใช้เส้นทางอ่าวไทย ขนสินค้าไปขายอินเดีย ต่อมาพุกามพม่าสั่งปิดลง ทำให้เมืองตะการัมหรือตะกั่วป่า ซึ่งเป็นเมืองท่าชายฝั่งสำคัญขึ้น มีผู้ปกครองเป็นเจ้านคร เรือสำเภาจากอินเดีย ลังกา อาหรับ เปอร์เชีย และจีน แวะเข้าพักถ่ายสินค้า โดยชนพื้นเมืองน่าจะเป็นชาวลังกา ทมิฬ อินเดียใต้รวมทั้งอินเดียขาว จึงมีหลายชนชาติ ทำให้เมืองลังกา โจฬะ พุกามพม่าต้องการครอบครอง ขยายอิทธิพลทางการค้า ดังนั้นในปีพ.ศ. ๑๕๖๘ กองทัพเรือของพวกโจฬะ แห่งโคโรมันเดล อินเดียใต้ ยกเข้าตีเมืองตะการัม – ตะกั่วป่า  ทำให้เรือชาติอื่นมีผลกระทบไปด้วย ฝ่ายพระเจ้าอนิรุทกษัตริย์พุกามพม่าได้ขยายอิทธิพลลงมาถึงเมืองมะริด ใกล้ตะกั่วป่า  เมื่อพ.ศ. ๑๖๐๐  ฝ่ายพระเจ้าวิชัยพาหุที่๑ แห่งลังกา ได้ทรงขอความช่วยเหลือทางทหารจากพุกามพม่า ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้พวกโจฬะ จึงในพ.ศ. ๑๖๑๐ กองทัพเรือโจฬะยกเข้าตีนครตะการัมเป็นครั้งที่สอง แน่นอนเมืองถลางมีผลด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นบรรดาเรือสินค้าของชาติต่างๆจึงหาที่จอดเรือสินค้าใหม่บริเวณทางใต้คือชายฝั่งไทรบุรี

        ถึงพ.ศ. ๑๗๑๙ พระเจ้านรปติสินธุหรือพระเจ้ากัญสูที่๒ แห่งอาณาจักรพุกามพม่า ยกทัพเข้าตีนครตามพรลิงค์หรือนครศรีธรรมราช พุกามจึงครอบครองดินแดนแถบนี้ ทรงอ้างอำนาจในการครอบครอง เมืองมะริด ตะนาวศรี ตะโกลัมหรือตะการัมหรือตะกั่วป่า เกาะถลาง ซึ่งเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญตลอดแนวชายฝั่งทะเลตะวันตกทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตาม บางช่วงสมัยตกไปเป็นของอาณาจักรศรีวิชัย ที่ครอบครองคาบสมุทรมลายู สุมาตรา ชวา ตั้งแต่พ.ศ. ๑๐๔๐ – ๑๗๔๓ ส่วนใหญ่จะปกครองเมืองท่าต่างๆ

        กล่าวโดยสรุปแล้ว เกาะถลางอยู่ภายใต้อิทธิพลของนครตะการัมหรือตะกั่วป่า ซึ่งถูกอิทธิพลของลังกา โจฬะ พุกามพม่า  ทวารวดี ศรีวิชัย เข้าครอบครองบางยุคสมัย จนถึงไทยได้สถาปนากรุงสุโขทัยแล้วขยายอิทธิพลลงไปสู่คาบสมุทรมลายูทั้งหมด ในสมัยพ่อขุนรามคำแหง ระหว่างพ.ศ. ๑๘๒๒ - ๑๘๔๒     

       

 

 

                  :    สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

 

Note            :

 

  Claudius Ptolemaeus  ค.ศ. ๙๐ – ๑๖๘ เกิดที่ประเทศอียิปต์ ถึงแก่กรรมที่เมืองอเล็กซานเดรีย อียิปต์ เป็นชาวโรมันในอาณาจักรกรีก หรืออียิปต์โบราณ

       

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง