Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

 

พระยาวิชิตสงคราม (ทัด รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)

  พ.ศ. ๒๔๑๒ – ๒๔๑๘

 

พระยาภูเก็ตโลหเกษตรารักษ์ (ลำดวน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)

 พ.ศ. ๒๔๑๘ – ๒๔๓๓

 

พระยาศรีสรราชภักดี ( หนูเล็ก โกมารกุล ณ นคร )*

 พ.ศ. ๒๔๓๓ – ๒๔๓๗

 

พระยานริศรราชกิจ ( สาย โชติกเสถียร )

 พ.ศ. ๒๔๓๗ – ๒๔๔๑

 

พระยาวรสิทธิ์เสรีวัฒน์ ( ไต่ฮัก ภัทรนาวิน )

 พ.ศ. ๒๔๔๑ – ๒๔๔๓

 

พระยาสุรินทรราชา ( ม.ร.ว. สิทธิ์ สุทัศน์ )

 พ.ศ. ๒๔๔๓ – ๒๔๔๕

 

พระยานริศรราชกิจ (สาย โชติกเสถียร)๑

 

 พ.ศ. ๒๔๓๔ – ๒๔๔๑  

 

 

นายพินิจราชการ (ปิ๋ว บุนนาค)๒

 พ.ศ. ๒๔๔๑ - ๒๔๔๕

 

พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ (อรุณ อมาตยกุล)

 พ.ศ. ๒๔๔๕ - ๒๔๕๐

 

หม่อมเจ้าประดิพัทธ์ เกษมศรี

 พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๕๘

 

พระยาทวีปธุระประศาสน์บรมนาถภักดี (ชุบ โอสถานนท์)

 พ.ศ. ๒๔๕๘ – ๒๔๖๑

 

พระยากรุงศรีสวัสดิการ (จำรัส สวัสดิชูโต)

 พ.ศ. ๒๔๖๑ – ๒๔๖๕

 

พระยานครราชเสนี (สหัส สิงหเสนี)

 พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๗๑

 

พระยาศรีสุทัศน์ (ม.ล.อนุจิตร สุทัศน์)

 พ.ศ. ๒๔๗๑ – ๒๔๗๒

 

พระยาอมรศักดิ์ประสิทธิ์ (ทนง บุนนาค)

 พ.ศ. ๒๔๗๒ – ๒๔๗๖

 

พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภา

 พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๔๗๖

 

 พ.อ. พระยาสุรเดชรณชิต (ชิต ยุวนะเตมีย์)

 พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๔๗๘

 

พระยาศิริชัยบุรินทร์ (เบี๋ยน หงสเดช)

 พ.ศ. ๒๔๗๘ – ๒๔๗๙

 

พระยาอุดรธานีศรีโขมเขตต์

 พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๘๐

 

หลวงเธียรประสิทธิสาร(ร.อ. มงคล เธียรประสิทธิ์)

 พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๔๘๖

 

หลวงอังคณานุรักษ์ (ร.อ. ถวิล เทพาคำ)

 พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๔๘๙

 

ขุนภักดีดำรงฤทธิ์ (อ้น เกษีพันธ์)

 พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๒

 

นายอุดม บุณยประสพ

 พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๔

 

นายมาลัย หุวนันทน์

 พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๔๙๕

 

ขุนจรรยาวิเศษ (เที่ยง บุญยนิตย์)

 พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๔๙๗

 

นายมงคล สุภาพงษ์

 พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๕๐๐

 

นายเฉลิม ยูปานนท์

 พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑

 

ขุนวรคุตคะณารักษ์

พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๐๑

 

นายอ้วน สุระกุล

 พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๑๑

 

นายกำจัด ผาติสุวัณณ์

 พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๒

 

นายสุนัย ราชภัณฑารักษ์

 พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๑๘

 

นายศรีพงศ์ สระวาสี

 พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๑

 

นายเสน่ห์ วัฑฒนาธร

 พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๓

 

นายมานิตย์ วัลยเพ็ชร

 พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๘

 

นายสนอง รอดโพธิ์ทอง

 พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๒๙

 

นายกาจ รักษ์มณี

 พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐

 

นายเฉลิม พรหมเลิศ

 พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔

 

นายยุวัฒน์ วุฒิเมธี

 พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๖

 

นายสุดจิต นิมิตกุล

 พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๔๓๙

 

นายจำนง เฉลิมฉัตร

 พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๑

 

นายเจด็จ อินสว่าง

 พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒

 

นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์

 พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓

 

นายพงศ์โพยม วาศภูติ

 พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖

 

นายอุดมศักดิ์ อัศวรางกูร

 พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙

 

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร

 พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑

 

นายปรีชา เรืองจันทร์

 พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒

 

นายวิชัย ไพรสงบ

พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓

 

นายตรี อัครเดชา

พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔

 

นายไมตรี อินทุสุต

พ.ศ. ๒๕๕๔ -๒๕๕๗

 

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

 

นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

 

ดร. โชคชัย เดชอมรธัญ

พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

 

นายนรภัทร ปลอดทอง

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

 

นายภัคพงศ์ ทวีพัฒน์

พ.ศ. ๒๕๖๑ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------

 

 พระยานริศรราชกิจ (สาย โชติกเสถียร) ต่อมาย้ายไปเป็นอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข ในบรรดาศักดิ์ พระยาอจิรการประสิทธิ์ ออกจากกรมไปรษณีย์โทรเลขแล้ว ได้บรรดาศักดิ์เป็น พระยาวิสูตรสาครดิฐ  บรรดาศักดิ์สุดท้ายได้เป็นพระยาจ่าแสนย์บดี

 

 พระยาวิเศษสิงหนาท ( ปิ๋ว บุนนาค ) ตามประวัติสังเขปมีดังนี้

         พ.ศ. ๒๔๓๖ เป็นนายรองเล่ห์อาวุธ มหาดเล็ก   พ.ศ.๒๔๔๐ - ๒๔๔๒ มีบรรดาศักดิ์เป็น นายพินิจราชการ ให้ไปเป็นผู้ว่าราชการเมืองไชยา  ในพ.ศ. ๒๔๔๒ – ๒๔๔๖  เป็นปลัดมณฑลภูเก็ต ถึงพ.ศ. ๒๔๔๖ – ๒๔๕๐ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาในบรรดาศักดิ์เดิม  พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๕๓ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๔๕๔ ปลัดมณฑลขุขันธ์  พ.ศ. ๒๔๕๔ – ๒๔๕๖ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีษะเกษในบรรดาศักดิ์พระยาวิเศษสิงหนาท   พ.ศ ๒๔๕๖ – ๒๔๖๙ เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุบลราชธานี ในปีพ.ศ. ๒๔๕๙ บรรดาศักดิ์ที่ พระยาศรีธรรมศกราช  

 

   พระยาทวีปธุระประศาสน์บรมนาถภักดี ( ชุบ โอสถานนท์ ) ภายหลังจากจบการศึกษาจากยุโรป เข้ารับราชการได้เป็น หลวงอนุชิตพิทักษ์ แล้วเป็น พระมนตรีพจนกิจ ปลัดมณฑลภูเก็ต  ในพ.ศ. ๒๔๕๒เป็นพระยาราชพินิจจัย แล้วย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการภูเก็ต พ.ศ. ๒๔๕๘  ในบรรดาศักดิ์พระยาสุรพลพิชิต เมื่อรัชกาลที่ ๖ เสด็จเลียบมณฑลปักษ์ใต้พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้เป็นพระยาทวีปธุระประศาสน์บรมนาถภักดี ภายหลังย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการศรีษะเกษ เป็นพระยาเวียงในนฤบาลพ.ศ. ๒๔๗๐ ในพ.ศ. ๒๔๗๘ รับราชการในสำนักพระราชวังเป็นสมุหมณเทียรพระราชวัง ในบรรดาศักดิ์ พระยาประชากิจกรจักร์ 

 

 *

 จากหนังสืองานศพ พระรัตนดิลก ( เดช รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ) พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่สภานายกหอพระสมุดวชิรญาณ ได้ทรงนิพนธ์ประวัติพระรัตนดิลกไว้ตอนหนึ่งว่า

 

 "...ภายหลังพระยาภูเก็ตลำดวนถึงแก่อนิจกรรม จึงรับราชการในกองข้าหลวงต่อมา ตั้งแต่พระอนุรักษ์ กลิ่น เป็นข้าหลวงในพระอนุรักษ์ นุช พระยาศรีสรราช หนูเล็ก โกมารกุล ณ นคร เป็นข้าหลวงต่อกันมา..."

 

 จากจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสภูเก็ต พ.ศ. ๒๔๓๓ ความตอนหนึ่งว่า

 

 "...วัน ที่ ๓๐ (เมษายน) วันพุธ เดือน ๖ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ...พระยาศรีสรราชกับพระอนุรักษ์โยธาลงมา แต่เราคิดเขียนหนังสือบอกที่จะส่งพรุ่งนี้ ให้คอยอยู่จนค่ำจึงได้พบพระยาศรีสรราชมาเรือโรซา ว่าเจ้าของไม่เอาค่าเช่า เพราะเป็นข้าหลวงมาราชการ..."   "...วัดมงคลนิมิตก็ไม่ได้ไป เป็นแต่สั่งให้พระยาศรีสรราชทำพระอุโบสถที่ชำรุดให้ดี..."

 

           จากพระราชหัตถ์เลขานี้แสดงว่า พระยาศรีสรราชภักดี ( หนูเล็ก โกมารกุล ณ นคร ) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ เพื่อมารับเสด็จรัชกาลที่ ๕ ส่วน พระอนุรักษ์โยธาน่าจะเป็นผู้ช่วย หรือ ปลัด มีหน้าที่ซ่อมบำรุงถนนหนทาง ตัดถนน ฯลฯ

 

       พระอนุรักษ์โยธา ( กลิ่น ณ นคร ) น่าจะเป็น พระอิศราธิไชยอุทัยเสนีวงศ์ธรรมราชภูวนารถสวามิภักดิ์ ( กลิ่น ณ นคร ) ต่อมาเป็นผู้รักษาเมืองกระบี่ เป็นบุตรพระยาเสนานุชิต ( นุช ณ นคร ) ผู้รักษาเมืองตะกั่วป่า

 

*

พระยานริศรราชกิจ ( สาย โชติกเสถียร ) น่าจะมารับช่วงเป็นผู้ว่าราชการภูเก็ต พร้อมกับควบตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาล ตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๓๗ – ๒๔๔๑ ในขณะที่ นายพินิจราชการ ( ปิ๋ว บุนนาค ) เป็นเพียงปลัดมณฑลภูเก็ต ชั้น ๔ ในพ.ศ. ๒๔๔๒ – ๒๔๔๖

 

 

 

            :   สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

 

 Title     :   Governors of Phuket

 

           :   Somboon Kantakian

 

 *************

พระยาวิชิตสงคราม (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)

พ.ศ. ๒๔๑๒ - ๒๔๑๘

 

******

พระยาสุรินทรราชา (ม.ร.ว. สิทธิ์ สุทัศน์)

พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๔๔๕

*****

พระยาทวีปธุระประศาสน์บรมนาถภักดี (ชุบ โอสถานนท์)

พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๖๑

*****

พระยาอมรศักดิ์ประสิทธิ์ (ทนง บุนนาค)

พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๔๗๖

*****

พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภา

พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๗๖

******

พระยาสุรเดชรณชิต (ชิต ยุวนะเตมีย์)

พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๗๘

*****

พระยาอุดรธานีศรีโขมสาครเขตต์ (จิตร จิตตะโศธร)

พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๔๘๐

*****

นายอ้วน สุรกุล

พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๑๑

*****

นายมานิตย์ วัลยเพ็ชร

พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๘

*****

ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๖

*****

 

นายอุดมศักดิ์ อัศวรางกูร

พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙

*****

 

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร

พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑

*****

 

นายปรีชา เรืองจันทร์

พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒

*****

 

นายวิชัย ไพรสงบ

พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓

*****

นายตรี อัครเดชา

พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔

*****

 

นายไมตรี อินทุสุต

พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗

*****

 

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

*****

 

นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

*****

 

ดร. โชคชัย เดชอมรธัญ

พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

*****

 

 

 

 

 

นายนรภัทร ปลอดทอง

 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

*****

 

นายภัคพงศ์ ทวีพัฒน์

พ.ศ. ๒๕๖๑ -

 

 


 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง