Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ทำเนียบผู้สำเร็จราชการ (ข้าหลวงใหญ่) หัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก - มณฑลภูเก็ต

 

ทำเนียบผู้สำเร็จราชการ (ข้าหลวงใหญ่) หัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก

 

 

เจ้าพระยาอินทรวงศา 

   ประมาณพ.ศ. ๒๓๑๒ – ๒๓๒๖

 

เจ้าพระยาสุรินทรราชาอธิบดีศรีพิชัยสงครามรามภักดีพิริยพาหะ ( จันทร์ จันทโรจวงศ์ )

   ประมาณพ.ศ. ๒๓๒๗ – ?

 

พระยาบริรักษ์ภูธร ( แสง ณ นคร ) ผู้รักษาเมืองพังงา

   พ.ศ. ๒๓๕๔ – ๒๔๐๔

 

พระยาเสนานุชิต ( นุช ณ นคร ) ผู้รักษาเมืองตะกั่วป่า

   พ.ศ. ๒๔๐๔ - ๒๔๑๘

 

พระยามนตรีสุริยวงศ์ ( ชื่น บุนนาค )

  พ.ศ. ๒๔๑๘ – ๒๔๒๒

 

พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค)

   พ.ศ. ๒๔๒๓ – ๒๔๒๗

 

พระยาธรรมจรรยานุกูลมนตรี ( หมาจู โชติกเสถียร )

   ประมาณพ.ศ. ๒๔๒๗ – ๒๔๓๔

 

 

 พระยาทิพโกษา ( หมาโต  โชติกเสถียร )

   พ.ศ. ๒๔๓๔ – ๒๔๓๗

 

  

 

ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

 

 พระยานริศรราชกิจ ( สาย โชติกเสถียร )

   พ.ศ. ๒๔๓๗ – ๒๔๔๑

 

พระยาวรสิทธิ์เสรีวัฒน์ ( ไต่ฮัก ภัทรนาวิน )

   พ.ศ. ๒๔๔๑ – ๒๔๔๓

 

พระยาสุรินทรราชา ( ม.ร.ว. สิทธิ์ สุทัศน์ )

   พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๔๔๕

 

พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ( คอซิมบี้ ณ ระนอง )

   พ.ศ. ๒๔๔๕ – ๒๔๕๖

 

พลโท พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร ( ม.ร.ว. สิทธิ์ สุทัศน์ )

   พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๔๖๓

 

พระยาสุรินทรราชา ( นกยูง วิเศษกุล )

   พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๖๘

 

หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร

   พ.ศ. ๒๔๖๘ – ๒๔๗๓

 

พระยาศรีเสนา ( ฮะ สมบัติศิริ )

   พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๗๕

 

         :   สมบูรณ์ แก่นตะเคียน         ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

 

 

พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค)

ข้าหลวงใหญ่หัวเมืองชายทะเลตะวันตก

พ.ศ. ๒๔๑๘ - ๒๔๒๒

พ.ศ. ๒๔๒๓ - ๒๔๒๗

*******

 

 

 

พระยาทิพโกษา (หมาโต โชติกเสถียร)

ข้าหลวงใหญ่หัวเมืองชายทะเลตะวันตก

พ.ศ. ๒๔๓๔ - ๒๔๓๗

******


พระยาสุรินทรราชา (ม.ร.ว. สิทธิ์ สุทัศน์)

ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๔๔๕

******

 

 

 

พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)

ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

พ.ศ. ๒๔๔๕ - ๒๔๕๖

******

 

พลโท พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (ม.ร.ว. สิทธิ์ สุทัศน์)

ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๔๖๓

*****

 

พระยาสุรินทรราชา (นกยูง วิเศษกุล)

ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

พ.ศ. ๒๔๖๓ - ๒๔๖๘

*****

หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร

ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๓

******

 


พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ)

ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

พ.ศ. ๒๔๗๓ - ๒๔๗๕

******

 

 

 

 

 

 


 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง