Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี ( คอซิมบี้ ณ ระนอง )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

           มหาอำมาตย์โท พระยารัษฏานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) องคมนตรี และ   สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต เป็นบุตรคนที่ ๙ ในบรรดาพี่น้อง ๑๑ คน บิดาชื่อ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง ณ ระนอง) ผู้เป็นต้นสกุล ณ ระนอง และเป็นผู้ว่าราชการเมืองระนองเป็นคนแรก มารดาชื่อ กิ้ม ถือกำเนิดที่จังหวัดระนอง เมื่อ พ.ศ ๒๔๐๐

เมื่ออายุได้ ๑๒ ปี ได้ติดตามบิดาไปเมืองจีน ณ เมืองเจียงจิว เพื่อศึกษาเล่าเรียน แต่อยู่ในประเทศจีนได้เพียง ๒ ปี ก็กลับมาอยู่ระนองตามเดิม คอซิมบี้มิได้ศึกษาภาษาไทยเลย เขียนได้อย่างเดียว คือ เซ็นชื่อ แต่สามารถพูดภาษาจีนได้ 5 สำเนียง พูดภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย์ และภาษาฮินดูสตานีได้ค่อนข้างดี เมื่ออายุได้ ๒๔ ปี บิดาถึงแก่กรรม พระอัศดงคตทิศรักษา ( คอซิมกอง ณ  ระนอง ) พี่ชายได้นำคอซิมบี้เข้าไปถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นหลวงบริรักษ์โลหะวิสัย ในตำแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองระนอง ในพ.ศ. ๒๔๒๗ ได้เลื่อนขึ้นเป็น พระอัศดงคตทิศรักษาในตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองกระบุรี ส่วนพระอัศดงคตทิศรักษา (คอซิมกอง ณ ระนอง ) โปรดฯให้เลื่อนเป็น พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี และย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองตรัง

และในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสปักษ์ใต้ถึงเมืองระนอง กระบุรี  โปรดฯให้เลื่อนเป็น พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ไปเป็นผู้ว่าราชการเมืองตรัง ในพ.ศ. ๒๔๔๕ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี เป็นนักปกครอง นักบริหารที่สามารถมากคนหนึ่ง ถึงแม้จะไม่ได้รับการศึกษามาตามแบบฉบับ มีความเฉลียวฉลาด นโยบายการปกครองใช้ระบบปกครองบุตร ได้พัฒนามณฑลภูเก็ตให้ก้าวหน้าไปเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคม การศึกษา สาธารณสุข การเกษตร และการค้าขาย เป็นต้น

ในด้านการคมนาคมนั้น พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ได้ตัดถนนทั้งในตัวเมืองและถนนติดต่อระหว่างตำบล และเมืองต่างๆ ในมณฑลภูเก็ต เฉพาะในตัวเมืองต่างๆนั้น ได้จัดวางผังเมืองแล้วตัดถนนตามผังนั้น เช่น ที่จังหวัดตรัง พัทลุง และภูเก็ต นอกจากนี้ยังได้สร้างท่าเรือ เช่น ท่าเรือที่ภูเก็ต การติดต่อเรือเพื่อใช้ในราชการ เช่น เรือเทพกษัตรีย์ เรือศรีสุนทร เรือเกาะยาว เป็นต้น

ในด้านการศึกษา ถึงแม้พระยารัษฎานุประดิษฐ์จะมิได้รับการศึกษามาดังกล่าวแล้ว แต่ก็ได้พยายามสนับสนุนการศึกษาเป็นอันมาก โดยจัดโรงเรียนวัดขึ้น หากหาฆราวาสมาสอนไม่ได้ก็ใช้พระสงฆ์สอนแทน ได้สร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นตามท้องที่ต่าง ๆ สร้างโรงเรียนประจำจังหวัดเช่น โรงเรียนตรังคภูมิ และเพื่อประโยชน์ต่อราชการในภายหน้าพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ได้คัดเลือกบุตรข้าราชการและผู้มีสกุลในมณฑลนี้ ส่งไปศึกษาที่ปีนังและที่กรุงเทพมหานคร วิชาที่ให้ไปศึกษาคือ ภาษาอังกฤษ วิชาการปกครองและระเบียบข้าราชการ นอกจากนี้ยังได้อบรมบุคคลต่างๆ ด้วยตนเองอีกด้วย

ในด้านการอาชีพของประชาชน พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มีนโยบายให้ทุกครอบครัว ปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ เรือกสวนไร่นาจะปล่อยให้รกร้างไม่ได้ บุคคลใดทำนาได้ผลในเนื้อที่ ๒๕ ไร่ จะได้รับการยกเว้นไม่ถูกเกณฑ์ทำงานโยธาให้หลวง ผู้ใดเกียจคร้านจะถูกทำโทษโดยทางอ้อม พวกอันธพาลบุคคลไร้อาชีพ จะถูกจับมาฝึกงานให้ พระยารัษฎานุประดิษฐ์ได้นำพันธุ์ยางพาราจากมลายูเข้ามาปลูกเป็นครั้งแรกที่จังหวัดตรังและกระบี่ เพื่อทดแทนการปลูกพริกไทยเพราะราคาตกต่ำ ส่วนผลิตผลทางการเกษตรได้นำไปขายและแลกเปลี่ยนที่ตลาดนัด นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการทำเหมืองแร่ดีบุก การค้าขาย เป็นต้น

ด้านการสาธารณสุข พระยารัษฎานุประดิษฐ์ได้แนะนำให้ราษฎรรู้จักทำความสะอาดบ้านเรือนตลอดจนร่างกาย เสื้อผ้า และป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ได้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้น เช่น โรงพยาบาลประจำมณฑล มีนายแพทย์ชาวอังกฤษประจำโรงพยาบาลจีน ได้จัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ ขนาดใหญ่มาใช้เป็นครั้งแรกในเมืองไทย

พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ได้ถูกหมอจันทร์ยิงถึงแก่อนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ ตรงกับปีฉลู พร้อมด้วยพระสถลสถานพิทักษ์ (คอซิมเกียด ณ ระนอง)  ผู้ว่าราชการเมืองตรัง ผู้เป็นหลานคือเป็นบุตรพระยาอัศดงคตทิศรักษา (คอซิมกอง ณ ระนอง) พระยารัษฎานุประดิษฐ์มีบุตรเพียงคนเดียว คือ พระยารัษฎาธิราชภักดี (คออยู่จ๋าย ณ ระนอง) การถึงแก่กรรมของพระยารัษฎานุประดิษฐ์นำความเศร้าสลดมาสู่ผู้รักใคร่ใกล้ชิด ตลอดจนข้าราชการทั้งหลาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโทรเลขไปถึงพระยารัษฎาราชภักดีว่า “รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ในการนิจกรรมของบิดาของเจ้าซึ่งเราเชิดชูอย่างสูง ทั้งในฐานะเป็นข้าราชการและเป็นเพื่อน  ทั้งนี้นับว่าเป็นการสูญเสียของตัวเราเองด้วย ขอได้รับความเศร้าใจอาลัยรักอย่างมากจากเรา”

และด้วยคุณความดีของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ทางรัฐบาลและประชาชนได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ไว้ ณ ตำบลทับเที่ยง ตำหนักผ่อนกาย จังหวัดตรัง เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๔

 

 

:   สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

 

Title :  Praya Russadanupraditmahisonpukdee ( KoSimbee na Ranong )

 

       : Somboon Kantakian

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง