Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดกะทู้

 

 

 

 

วัดกะทู้

วัดกะทู้ หรือ วัดในทู ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖ บ้านกะทู้ ถนนวิชิตสงคราม หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต วัดมีที่ดินทั้งหมด ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๗๘ ตารางวา ทิศเหนือจดภูเขา ทิศใต้จดถนนวิชิตสงคราม ทิศตะวันออกจดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกจดสถานีตำรวจอำเภอกะทู้ วัดยังมีธรณีสงฆ์อีก ๓ แปลงเนื้อที่ ๔๕ ไร่

ประวัติวัดกะทู้ พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

วัดกะทู้

 

       วัดกะทู้  ตั้งอยู่เลขที่ 76  บ้านกะทู้  ถนนวิชิตสงคราม  หมู่ที่ 4  ตำบลกะทู้  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 26 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา  โฉนดเลขที่ 285  อาณาเขต  ทิศเหนือยาว 245 เมตร  ติดต่อกับภูเขา  ทิศใต้ยาว 250 เมตร  ติดต่อกับถนนวิชิตสงคราม  ทิศตะวันออกยาว 170 เมตร  ติดต่อกับที่เอกชนทิศตะวันตกยาว  209 เมตร  ติดต่อกับสถานที่ราชการ  สถานีตำรวจภูธรอำเภอกะทู้  และที่ว่าการอำเภอกะทู้  มีที่ธรณีสงฆ์ 3 แปลง  เนื้อที่ 45 ไร่  โฉนดเลขที่ 230

 

 

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงลาดตามไหล่เขามีลักษณะเป็น 3 ชั้น  ชั้นสูงเป็นเขตพุทธาวาส  ชั้นกลางเป็นเขตสังฆาวาส  ชั้นต่ำสุดเป็นเขตจัดประโยชน์ทำสวน  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง  10.50 เมตร  ยาว 24 เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2524  โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  หลังคา 3 ชั้น  กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่  เป็นอุโบสถหลังใหม่  หลังเก่านั้นเป็นอาคารไม้  สร้าง พ.ศ. 2492 ชำรุดหมดแล้ว  ศาลาการเปรียญกว้าง 22 เมตร  ยาง 36 เมตร  สร้าง  พ.ศ. 2519  โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  หลังคา 2 ชั้น  หอฉันกว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร สร้าง  พ.ศ.  2515  โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาชั้นเดียว  กุฏิสงฆ์จำนวน 5 หลัง  เป็นอาคารไม้และคอนกรีต  สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำวัด  ชาวบ้านเรียก  “หลวงพ่อไม้เรียบ”   นับว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง

 

       วัดกะทู้  สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2426  ไม่ปรากฏหลักฐานผู้ใดสร้างขึ้น  เดิมที่ตั้งวัดเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมลำบากในการประกอบศาสนกิจและบำเพ็ญกุศลของพุทธบริษัท  ต่อมาหลวงอำนาจนรารักษ์  ซึ่งเป็นกำนันในสมัยนั้น  จึงได้ทำการย้ายวัดมาสร้างขึ้นใหม่ในที่ตั้งปัจจุบัน  ทำให้ทางวัดและชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายขึ้น  จึงดำริที่จะขอเปลี่ยนนามวัดเพื่อสนองศรัทธาไว้เป็นอนุสรณ์แก่หลวงอำนาจนรารักษ์ต่อไป  วัดกะทู้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ 3  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2494  เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร  ยาง 30 เมตร  ในด้านการศึกษาได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ. 2499  นอกจากนี้ยังจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลขึ้นในที่วัดนี้ด้วย

       เจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามมี 6 รูป  คือ  รูปที่ 1  พระทอง  รูปที่ 2  พระใบฎีกาชาญ  รูปที่ 3  พระใบฎีกาเงือก  รูปที่ 4  พระปลัดเจียม  รูปที่ 5  พระครูโกวิทวินัยวาท  พ.ศ.  2489-2515  รูปที่ 6  พระครูโกวิทวินัยสาร  ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่  พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา

       วัดกะทู้  มีพระภิกษุจำพรรษา  11 รูป  สามเณร 2 รูป  ศิษย์วัด 3 คน

***

 

 

ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

 

 

 

ค้ดลอกจาก

 

 

 

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง