Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดกิตติสังฆาราม (กะตะ)

 

 

 

 

        วัดกิตติสังฆาราม หรือ วัดกะตะ  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๔ บ้านกะตะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วัดมีเนื้อที่ดิน  ๔๘ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือจดเนินเขา ทิศใต้จดถนนปฏัก ทิศตะวันออกจดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน นอกจากนี้วัดยังมีที่ดินธรณีสงฆ์อีก ๔ แปลง เนื้อที่ดิน ๗๖ ไร่เศษ

 

ประวัติวัดกิตติสังฆาราม พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

       วัดกิตติสังฆาราม  ตั้งอยู่เลขที่ 134  บ้านกะตะ  หมู่ที่  2  ตำบลกะรน  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 48 ไร่  ส.ค. 1 เลขที่  439  อาณาเขต  ทิศเหนือติดต่อกับควนเขา  ทิศใต้ติดต่อกับที่สวนนายเอียด  ทิศตะวันออกติดต่อกับที่สวนนางซิบ  เครือบุตร  ทิศตะวันตกติดต่อกับที่สวนนางจิบ  ทวีสมาน  มีที่ธรณีสงฆ์  4  แปลง  เนื้อที่  76 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา  ส.ค. 1 เลขที่ 437, 438, 440, 441

 

       พื้นที่ตั้งวัด  เป็นที่ราบสูงลาดต่ำลงมาตามแนวเชิงเขา  สภาพแวดล้อมเป็นภูเขาและทะเล  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง 10 เมตร  ยาว 15 เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2474  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญกว้าง 12 เมตร  ยาว 25 เมตร  สร้าง            พ.ศ. 2524  เป็นอาคารคอนกรีต  กุฏิสงฆ์จำนวน 3 หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมไม้สองชั้น 2 หลัง  ชั้นเดียว 1 หลัง  และหอฉันอีกหลังหนึ่ง  สำหรับปูชนียวัตถุมี  พระประธานในอุโบสถ  พระเพลากว้าง 42 นิ้ว  ที่ศาลาการเปรียญพระเพลากว้าง 42 นิ้ว ที่หอฉันพระเพลากว้าง 36 นิ้ว นอกจากนี้มีอนุสาวรีย์หลวงพ่อฉ้วนกว้าง  4.50  เมตร  ยาว  6  เมตร  วัดกิตติสังฆาราม  สร้างขึ้นเมื่อประมาณ  พ.ศ. 2375  โดยมีพระเพชรเป็นประธานนำชาวบ้านสร้างและได้ปกครองวัดมาเป็นรูปแรก  เดิมมีนามว่า  “วัดกะตะ”  ตามชื่อบ้าน  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2472  เขตวิสุงคามสีมากว้าง 15 เมตร  ยาว 20 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ  พ.ศ. 2474  ในด้านการศึกษา  เปิดสอนพระปริยัติธรรม  โดยเฉพาะแก่พระนวกะทุกปี  ขณะนี้มีพระนักธรรม  14  รูป  เปิดโรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์ในปี         พ.ศ.  2523  ขณะนี้มีนักเรียน 75 คน  นอกจากนี้ได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาในเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่  ซึ่งมีอาคารเรียน 2 หลังอีกด้วย

       เจ้าอาวาสผู้ปกครองวัดมี 11 รูป  คือ  รูปที่  1 พระอธิการเพชร พ.ศ. 2375-2408 รูปที่ 2 พระใบฎีกาฉ้วน พ.ศ. 2408-2498  รูปที่ 3 พระมาตร พ.ศ. 2504-2505 รูปที่ 4 พระวิจิตร   อติธมฺโม พ.ศ. 2505-2510  รูปที่ 5 พระน้วม พ.ศ. 2510-2513 รูปที่ 6 พระสนิท พ.ศ. 2513-2516 รูปที่ 7 พระน้อม พ.ศ. 2516-2519 รูปที่ 10 พระครูสมุห์ฉลาด พ.ศ. 2525-2526 รูปที่11 พระครูโสภณธรรมรส    เจ้าคณะตำบล กะรนเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสอยู่

       วัดกิตติสังฆาราม  มีพระภิกษุจำพรรษา 14 รูป

 

***

 

ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

 

ค้ดลอกจาก

 

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

       

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง