Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)

 

       

 

 

 

        วัดเจริญสมณกิจ หรือ วัดหลังศาล ตั้งอยู่ที่เลขที่ -- บ้านบางงั่ว หมู่ที่ ๖ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วัดมีเนื้อที่ดิน ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๔ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดภูเขาโต๊ะแซะ ทิศใต้จดที่ดินเอกชนและศาลจังหวัดภูเก็ต ทิศตะวันออกจดถนนขึ้นเขาโต๊ะแซะ ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน

 

วัดเจริญสมณกิจ พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

        วัดเจริญสมณกิจ   ตั้งอยู่ที่บ้านบางงั่ว  หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดใหญ่   อำเภอเมืองภูเก็ต   จังหวัดภูเก็ต   สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต   มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา   โฉนดเลขที่ 6310   อาณาเขต   ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินเลขที่ 8   คูน้ำสาธารณะและเขาโต๊ะแซะ   ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินเลขที่ 8   และศาลจังหวัดภูเก็ต   ทิศตะวันออกติดต่อกันที่ดินเลขที่ 8   และถนนโทรคมนาคมขึ้นเขาโต๊ะแซะ   ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินเลขที่ 25   และคูน้ำสาธารณะ

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินเขา   บริเวณวัดตัดแบ่งเป็นชั้นๆ   ขึ้นไปตามที่เนินสูงของเขาโต๊ะแซะรวมเป็น 9 ชั้น   มีอาคารเสนาสนะปลูกสร้างตามชั้นต่างๆ    สำหรับอุโบสถได้ปลูกสร้างขึ้นบนชั้นที่ 9   ลักษณะเด่นมองเห็นได้ชัด   อาคารเสนาสนะต่างๆ   มี   อุโบสถกว้าง 7 เมตร   ยาว 21.75 เมตร   สร้าง   พ.ศ. 2511   หลังคา 3 ลด   ช่อฟ้าใบระกาประดับด้วยกระจกสี   ศาลาการเปรียญกว้าง  9 เมตร   ยาว 14 เมตร   สร้าง   พ.ศ. 2498   ยกพื้นสูงใต้ถุนด้านหน้าและหลังมีที่เก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง   กุฎีสงฆ์   จำนวน 18 หลัง   ส่วนมากเป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยา   สำหรับปูชนียวัตถุมี   พระประธานในอุโบสถ   และที่ศาลาการเปรียญ

         วัดเจริญสมณกิจ   ชาวบ้านได้ร่วมใจกันสร้างขึ้น   เริ่มมาตั้งแต่   พ.ศ. 2494   ชั้นแรกได้ติดต่อซื้อที่ดินจากนายบวร   กุลวนิช   เนื้อที่ 8 ไร่   สร้างเป็นที่พักสงฆ์ขึ้นถวายพระอาจารย์เทศก์   หรือพระนิโรธรังสีคัมภีร์รปัญญาจารย์   ซึ่งเป็นหัวหน้าพระวิปัสสนาฝ่ายอรัญวาสี   ถือรุกขมูลเป็นวัตร   เดินธุดงค์มาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย   พร้อมด้วยพระสหจรต่อมา นาย บวร   กุลวนิช   เกิดศรัทธาปสาทะในปฏิปทาของท่านจึงได้มอบถวายที่ดินเพื่อสมทบเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา   รวมเป็นเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา   แล้วดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดต่อทางราชการ   และได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 12   เมษายน   พ.ศ. 2503   กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 26   มีนาคม   พ.ศ. 2505   โดยที่บริเวณที่ตั้งวัดอยู่ระหว่างศาลจังหวัดภูเก็ตกับเขาโต๊ะแซะ   เหมาะในการเจริญสมณธรรมจึงได้ขนานนามวัดให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศว่า    ”วัดเจริญสมณกิจ”   ชาวบ้านนิยมเรียกสั้นๆ   เข้าใจง่ายว่า   “วัดหลังศาล”   เพราะวัดตั้งอยู่ด้านหลังของศาลจังหวัดนั่นเอง   วัดเจริญสมณกิจได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 12   มีนาคม   พ.ศ. 2508   เขตวิสุงคามสีมา   กว้าง 30 เมตร   ยาว 60 เมตร   ได้ผูกพัทธสีมาวันที่ 19    มีนาคม   พ.ศ. 2511   โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (อุฏฐายีมหาเถระ)   ทรงเป็นประธานสงฆ์   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   รัชกาลปัจจุบันได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีนี้ด้วย

       ในด้านการศึกษา   ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่   พ.ศ. 2499   จนถึงขณะนี้นักธรรมมีพระภิกษุ 135 รูป   สามเณร 25 รูป    ธรรมศึกษา 10 คน   แผนกบาลี   เริ่มในปี   พ.ศ. 2525   มีพระภิกษุ 5 รูป   สามเณร 4 รูป   นอกจากนี้ยังจัดให้มีห้องสมุดไว้ให้บริการอีกด้วย

       เจ้าอาวาสปกครองวัดมี 3 รูป คือ   รูปที่ 1 พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์   พ.ศ. 2494-2506   รูปที่ 2 พระพิศิษฐ์ธรรมภาณ   พ.ศ. 2509-2421   รูปที่ 3 พระโสภณคุณาธาร   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา

       วัดเจริญสมณกิจ   มีพระภิกษุจำพรรษา 18 รูป   สามเณร 6 รูป   ศิษย์วัด 8 คน

 

***

 

ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

 

ค้ดลอกจาก

 

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง