Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข)

 

       

 

 

        วัดถาวรคุณาราม หรือ วัดแสนสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖๓/๑ บ้านบางเหนียว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วัดมีเนื้อที่ดินทั้งหมด ๖ ไร่ ๔๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกจดถนนสาธารณะ 

 

ประวัติวัดถาวรคุณาราม พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

       วัดถาวรคุณาราม  ตั้งอยู่เลขที่  563/1  บ้านบางเหนียว  หมู่ที่  11  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  6  ไร่  40  ตารางวา  โฉนดเลขที่  16730,16731  อาณาเขต  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือยาว  100  เมตร  ติดต่อกับที่ดินของนายติลก  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ยาว  112 เมตร  ติดต่อกับถนนสาธารณะ  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ยาว 88 เมตร  ติดต่อกับที่ดินของนายติลก  ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ยาว  106  เมตร  ติดต่อกับถนนสาธารณะ

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม  สภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ชายทะเลมีตลาดและหมู่บ้าน  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีศาลาการเปรียญกว้าง  12  เมตร  ยาว  15 เมตร  กุฏิสงฆ์จำนวน  8  หลัง  นอกจากนี้มี  หอฉัน  หอระฆัง  และโรงครัว

 

       วัดถาวรคุณาราม  สร้างขึ้นโดยความร่วมใจกันของชาวบ้าน  เดิมที่ตั้งวัดเป็นป่าช้า  ในปี  พ.ศ.  2497  ได้มีหลวงพ่อเคี่ยม  วรคุโณ  พร้อมด้วยพระสหจรได้จาริกมาพำนักอยู่ที่ป่าช้าอันเป็นที่ตั้งวัดนี้  เพื่อแสวงหาความสงบทางใจ  ชาวบ้านเกิดศรัทธาปสาทะในปฏิปทา  จึงได้ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นโดยมีนายติลก  ถาวรว่องวงศ์  บริจาคที่ดินเพิ่มเติมเนื้อที่  3  ไร่  1  งาน  82  ตารางวา  รวมเข้ากับที่ดินป่าช้าเดิม  และได้ดำเนินการขออนุญาตสร้างต่อทางราชการ  ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.  2518  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2519  เกี่ยวกับนามวัดคำว่า  “ถาวร”  มาจากนามสกุลเจ้าของที่ดินคือนายติลก  ถาวรว่องวงศ์  คำว่า  “คุณาราม”  มาจาก  “วรคุโณ”  ฉายาหลวงพ่อเคี่ยมและต่อด้วยคำว่า  “อาราม”  ชาวบ้านนิยมเรียกว่า  “วัดแสนสุข”  เพราะเป็นสถานที่สะดวกสบายมีอากาศบริสุทธิ์  คนที่เข้ามาในวัดนี้แล้วรู้สึกสบายใจจึงเรียกกันจนติดปาก  วัดถาวรคุณารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2523  เขตวิสุงคามสีมากว้าง  40  เมตร  ยาว  80  เมตร  ในด้านการศึกษาทางวัดเปิดสอนพระปริยัติธรรม  เริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.  2513  ขณะที่ยังเป็นที่พักสงฆ์อยู่

       เจ้าอาวาสมี  2  รูป  คือ  รูปที่ 1  หลวงพ่อเคี่ยม  วรคุโณ  พ.ศ.  2497-2512  รูปที่  2  พระครูพิศิษฐ์วินัยการ  ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่  พ.ศ.  2512  เป็นต้นมา

       วัดถาวรคุณาราม  มีพระภิกษุจำพรรษา  13  รูป  สามเณร  6  รูป  ศิษย์วัด  5  คน

 

***

 

ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

 

ค้ดลอกจาก

 

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

 

 

*****

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง