Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดลัฏฐิวนาราม (วัดโคกโตนด)

 

        วัดลัฏฐิวนาราม หรือ วัดโคกโตนด ตั้งอยู่ที่บ้านโคกโตนด เลขที่ ๕๓ ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก หมู่ที่ ๘ ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๐ ไร่ อาณาเขต ทิศใต้จดคลองนำเลียบถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ทิศเหนือ ทิศตะวัออกและตะวันตกจดที่เอกชน

 

ประวัติวัดลัฏฐิวนาราม พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

        วัดลัฏฐิวนาราม   ตั้งอยู่เลขที่ 53   บ้านโคกโตนด   ถนนเจ้าฟ้า   หมู่ที่ 8   ตำบลฉลอง   อำเภอเมืองภูเก็ต   จังหวัดภูเก็ต   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 20 ไร่   อาณาเขต   ทิศเหนือ   ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกติดต่อกับที่นาชาวบ้าน   ทิศใต้ติดต่อกับคูน้ำ

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบต่ำ   สภาพแวดล้อมเป็นที่นา   ถนนและคูน้ำ   อาคารเสนาสนะต่างๆมี   อุโบสถกว้าง 7 เมตร   ยาว 17 เมตร   สร้าง พ.ศ. 2500  ศาลาการเปรียญกว้าง 10 เมตร  ยาว 15 เมตร   สร้าง   พ.ศ. 2480   เป็นอาคารสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้   หอสวดมนต์กว้าง 11 เมตร   ยาว 15 เมตร   สร้าง   พ.ศ. 2482   เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน   กุฎีสงฆ์จำนวน 4 หลัง   ส่วนมากเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน   นอกจากนี้มีศาลาตั้งบำเพ็ญกุศลและฌาปนสถาน   สำหรับปูชนียวัตถุมี   พระประธานในอุโบสถ   สร้างเมื่อ   พ.ศ. 2500   พระประธานที่ศาลาการเปรียญมีผู้ถวายไว้เมื่อ   พ.ศ. 2510

       วัดลัฏฐิวนาราม   นับเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นเมื่อประมาณ   พ.ศ. 2301   ต่อมาได้โยกย้ายเสนาสนะไปสร้างวัดใหม่ขึ้นมาชื่อ   “วัดไชยธาราราม”   หรือ   “วักฉลอง”   ทำให้ที่วัดเดิมต้องกลายสภาพเป็นวัดร้างชั่วระยะหนึ่ง ชาวบ้านเรียกบริเวณนั้นว่า “โคกวัด” ได้ใช้เป็นป่าช้า เป็นที่รกร้างป่าไม้หนาแน่น ครั้นถึงปี พ.ศ. 2446 มีพระธุดงค์มาปักกลด ชาวบ้านเลื่อมใสจึงได้สร้างเสนาสนะถวาย และได้บูรณะพัฒนาขึ้นเป็นหลักฐานมั่นคงตามลำดับ จนกระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปี พ.ศ. 2507 วัดลัฏฐิวนารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2500  ในด้านการศึกษาทางวัดเปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.  2500  ขณะนี้นักธรรมมีพระภิกษุ  9  รูป  สามเณร  4  รูป  ธรรมศึกษา  2  คน  ได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นในวัด  นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิพิธภัณฑ์  และห้องสมุดไว้บริการประชาชนอีกด้วย

       เจ้าอาวาสมี  5  รูป  คือ  รูปที่  1  พระน่วม  รูปที่  2  พระสังข์  รูปที่ 3  พระครูเมตตาภิรมภ์  รูปที่ 4  พระปลัดบรรจบ  สุทฺธสีโล  พ.ศ.  2515-2517  รูปที่  5  พระใบฎีกาวิรัตน์  อตฺถธมฺโม  ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่  พ.ศ.  2518  เป็นต้นมา

       วัดลัฏฐิวนาราม  มีพระภิกษุจำนวน  11  รูป  สามเณร  1  รูป  ชี  5  คน  ศิษย์วัด  5  คน

 

***

 

ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

ค้ดลอกจาก : 

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง