Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)

 

 

       

        วัดไชยธาราราม หรือ วัดฉลอง ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ บ้านฉลอง ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  มีที่ดินทั้งหมด ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๘๒ ตารางวา ทิศเหนือจดคลองและขุมเหมือง ทิศใต้และทิศตะวันออกจดที่ดินเอกชนและถนน มีที่ดินธรณ๊สงฆ์อีก ๔ แปลง เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา

 

ประวัติวัดไชยธาราราม พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

       วัดไชยธาราราม  ตั้งอยู่เลขที่ 70 บ้านฉลอง  ถนนเจ้าฟ้า  หมู่ที่ 6  ตำบลฉลอง  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  20 ไร่   2  งาน  82  ตารางวา  โฉนดเลขที่  231  อาณาเขต  ทิศเหนือติดต่อกับคลอดและขุมเหมือง  ทิศใต้และทิศตะวันออกติดต่อกับที่นา  ทิศตะวันตกติดต่อกับที่นาและถนนหลวง  มีที่ธรณีสงฆ์ 4  แปลง  เนื้อที่  16  ไร่  2  งาน  10  ตารางวา  โฉนดเลขที่  42,31,232,233

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม  สภาพแวดล้อมเป็นท้องนาของชาวบ้าน  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง 18  เมตร  ยาว  21  เมตร  ได้บูรณะครั้งหลัง  พ.ศ.  2525  ก่ออิฐถือปูนหลังคา 3 ชั้น  มีกำแพงแก้ว  ศาลาการเปรียญกว้าง  21 เมตร  ยาว  30   เมตร  สร้าง พ.ศ. 2506  กุฏิสงฆ์จำนวน  3  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตและอาคารไม้  สำหรับปูชนียวัตถุมี  พ่อท่านเจ้าวัด  หรือ  หลวงพ่อเจ้าวัด  ประดิษฐานอยู่ในวิหารซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด

       วัดไชยธาราราม  สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2380  มีนามว่า  “วัดฉลอง”  ตามชื่อบ้านภายหลังได้เปลี่ยนเป็น  “วัดไชยธาราราม”  ในสมัยหลวงพ่อแช่ม  หรือพระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนีเป็นเจ้าอาวาส  ได้รับพระราชท่านวิสุงคามสีมาประมาณ  พ.ศ.  2386  ในด้านการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมาตั้งแต่  พ.ศ.  2475  แผนกบาลี  เริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.  2522  ขณะนี้มีนักเรียนบาลีพระภิกษุ 2 รูป  สามเณร  8 รูป  นอกจากนี้ยังได้เปิดโรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์เริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.  2524  ขณะนี้มีนักเรียน  56  คน  เคยให้สถานที่เรียนของโรงเรียนประชาบาล  และเป็นที่ตั้งหน่วย  อปต.  อีกด้วย

       เจ้าอาวาสมี  5  รูป  คือ  รูปที่ 1  ไม่ทราบนามและประวัติ  รูปที่ 2  พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี  หรือนามที่รู้จักกันทั่วไปคือ  “หลวงพ่อแช่ม”  หรือ  “หลวงพ่อวัดฉลอง”  ตามเรื่องราวของท่านที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ได้ทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสือ  “นิทานโบราณคดี”  ท่านครองวัดถึง  พ.ศ.  2451  รูปที่  3  พระครูครุกิจจานุการ  (ช่วง)  พ.ศ.  2451-2488  รูปที่  4  พระครูครุกิจจานุการ  (เกลื้อม)  พ.ศ.  2488-2523  รูปที่  5  พระมหาเฟือง  สจฺจานนฺโท  ป.ธ. 9  ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่  พ.ศ.  2523  เป็นต้นมา

       วัดไชยธาราราม  มีพระภิกษุจำพรรษา  20  รูป  สามเณร  2  รูป  ชี 1 คน  ศิษย์วัด  1  คน

 

***

 

ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

ค้ดลอกจาก

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง