Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดมงคลวราราม (วัดในยาง)

 

        วัดมงคลวนาราม หรือ วัดในยาง ตั้งอยู่บ้านในยาง เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๒๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่เอกชน ทิศใต้จดที่เอกชน ทิศตะวันตกจดที่ธรณีสงฆ์ของวัด ทิศตะวันออกจดหมู่บ้านในยาง วัดมีที่ดินธรณีสงฆ์ ๙ แปลง เนื้อที่ ๘๗ ไร่ ๒ งาน ๓๑ ตารางวา

 

ประวัติวัดมงคลวราราม พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

 

       วัดมงคลวราราม   ตั้งอยู่เลขที่ 99 บ้านในยาง   หมู่ที่ 1   ตำบลสาคู    อำเภอถลาง   จังหวัดภูเก็ต   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 23 ไร่ 20 ตารางวา น.ส. 3 ก   เลขที่ 410   อาณาเขต    ทิศเหนือยาว 4 เส้น 5 วา   ติดต่อกับที่สวนของนายชวลิต   ทิศตะวันออกยาว 6 เส้น 8 วา   ติดต่อกับหมู่บ้านในยาง   ทิศตะวันตกยาว 6 เส้น 16 วา   ติดต่อกับที่นาซึ่งเป็นธรณีสงฆ์ของวัดมงคลวราราม   มีที่ธรณีสงฆ์ของวัดมงคลวราราม   มีที่ธรณีสงฆ์ 9 แปลง   เนื้อที่ 87 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา   น.ส. 3 ก   เลขที่410,496   และหลักฐานเป็นทะเบียนที่ดิน

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบต่ำบ้างสูงบ้าง   สภาพแวดล้อมมีวนอุทยานแห่งชาติ   ภูเขาท่าอากาศยาน   ทะเลอันดามัน   และหาดทรายสีสวยงาม   การคมนาคมสะดวก   อาคารเสนาสนะต่างๆ มี   อุโบสถกว้าง 8 เมตร   ยาว 18 เมตร   สร้าง   พ.ศ. 2522   โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก   หลังคา 2 ชั้น   หน้าบันเป็นภาพปั้นเรื่องพุทธประวัติ   ประตู 4 ช่อง   หน้าต่าง 8 ช่อง   พื้นปูด้วยหินอ่อน   ศาลาการเปรียญกว้าง 21 เมตร   ยาว 40.50 เมตร   กำลังดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารถาวรแทนหลังเก่า   ซึ่งหลังเก่าได้ใช้เป็นหอสวดมนต์   กุฎีสงฆ์จำนวน 8 หลัง   เป็นอาคารไม้และคอนกรีต 2 ชั้น  และชั้นเดียว   สำหรับปูชนียวัตถุมีรูปปั้นหลวงพ่อหนังเสือ   หลวงพ่อสมภารเจ้าวัด   และหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์รอด

 

       วัดมงคลวราราม   สร้างขึ้นเมื่อประมาณ   พ.ศ. 2300   เดิมมีนาม   “วัดในยาง”   ตามชื่อบ้าน   สันนิษฐานว่าชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้น   โดยมีหลวงพ่อหนังเสือเป็นประธานและได้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก   บริเวณตั้งวัดเดิมเป็นป่าไม้นานาพรรณ   และมีสัตว์ป่านานาชนิดมากมาย   ในสมัยของพระสมุห์เริง   นนฺทิโย   เป็นเจ้าอาวาส   ได้เปลี่ยนนมจากเดิมเป็น  “วัดมงคลวราราม”   สืบต่อมาจนตราบเท่าทุกวันนี้   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ   พ.ศ. 2455   เขตวิสุงคามสีมากว้าง 10 เมตร   ยาว 20 เมตร   ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 31   มีนาคม   พ.ศ. 2456   ในด้านการศึกษาได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่   พ.ศ. 2490   จนถึงขณะนี้มีนักธรรมที่เป็นพระภิกษุ 300 รูป   สามเณร 50 รูป   ธรรมศึกษา 20 คน   นอกจานนี้ทางวัดยังได้สร้างโรงเรียนประชาบาลให้แก่ทางราชการเมื่อวันที่ 30   ธันวาคม   พ.ศ. 2456   ขึ้นในที่ดินวัดมงคลวราราม   และจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นในปี   พ.ศ. 2522   ขณะนี้มีนักเรียน 8 คน

 

       เจ้าอาวาสมี 10 รูป คือ รูปที่ 1 หลวงพ่อหนังเสือ   พ.ศ. 2300-2350   รูปที่ 2 หลวงพ่อสมภารเจ้าวัด   พ.ศ. 2350-2390   รูปที่ 3 หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์รอด   พ.ศ. 2380-2440   รูปที่ 4 หลวงพ่อหงวน   พ.ศ. 2440-2460   รูปที่ 5 หลวงพ่อพระครูดำ   พ.ศ. 2460-2480   รูปที่ 6 หลวงพ่อจวน   พ.ศ. 2480-2490   รูปที่ 7 หลวงพ่อพระสมุห์เริง   นนฺทิโย   พ.ศ. 2490-2496   รูปที่ 8 หลาวงพ่อพระสำราญ   พ.ศ. 2496-2497   รูปที่ 9 หลวงพ่อพระครูปลัดพร้อม   จนฺทโชโต   พ.ศ. 2497-2509   รูปที่ 10 พระครูวิเชียรปัญญาคุณ (บุญช่วย   ถาวโร)   ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่   พ.ศ. 2512   เป็นต้นมา

       วัดมงคลวราราม   มีพระภิกษุจำพรรษา 10 รูป   สามเณร 1 รูป   ชี 4 คน   ศิษย์วัด 2 คน

 

***

 

ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

 

 

ค้ดลอกจาก

 

 

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง