Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง

 

 

 

        ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง  หรือกิ่วเทียนเก้ง หรือ จิ่วเทียนกง  ตั้งอยู่ปลายแหลมของชายหาดสะพานหิน บางเหนียว อำเภอเมือง ภูเก็ต  ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นมาตามพระบัญชาหรือพระประสงค์ของเทพเจ้ากิ่วเทียนเฮียนลื้อ หรือ จิ่วเทียนฉวนหนิ่วต้าหยวนจวิน 九天玄女大元君เทพธิดาผู้ลึกลับอีกองค์หนึ่ง โดยผ่านคนทรง  พระองค์ทรงอยู่ในรัชสมัยซานหวงอู่ตี้  หรือ สมัยพระจักรพรรดิเหลืองหรือพระเจ้าหวงตี้ โดยพระนางได้ทรงช่วยเหลือพระเจ้าหวงตี้ทำสงครามกับพระเจ้าฉื่ออิ๋ว จึงได้อัญเชิญเทพธิดาองค์นี้เพื่อพระองค์จะได้สถิตและแผ่พระเมตตาบารมี ปกป้องผองภัยนานาชนิดที่จะบังเกิดขึ้นแก่จังหวัดภูเก็ต

        ศาลเจ้าได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๓๙  โดยมีคณะกรรมก่อการ คือ  คุณสมบูรณ์ คู่พงศกร  คุณสมศักดิ์ ศรีวุฒิชาญ  คุณยรรยง ธเนตรวิเศษกุล  คุณสุเทพ ออวัฒนา  คุณวันชัย จันทร์สัทธรรม  คุณสิ้วหุน ตัณฑัยย์  คุณสมจิต ชีวกุล  ตัวอาคารหันหน้าออกสู่ทะเลไปทางทิศใต้ เป็นอาคารสองชั้น ชั้นล่างกั้นเป็นที่เก็บของ    บริเวณพื้นด้านขวามือทางเข้ามีป้ายสลักความเป็นมาของศาลเจ้าและชื่อผู้ก่อตั้งดังกล่าวแล้ว  มีเตาเผากระดาษทอง   มีบันไดด้านหน้าถึงหน้ามุข  มีโต๊ะบูชาเทพเจ้าทีกงและมีรูปองค์

หลี่โลเชีย  ผนังด้านหน้าทั้งสองข้างประตูหน้าเป็นลายไม้แกะสลักและคำขวัญ  บานประตูเป็นรูปเทพเจ้าประจำประตูเช่นเดียวกับศาลเจ้าทั่วไป

        ห้องโถงชั้นในทั้งสองข้างมีประตูข้างละบานออกไปนอกชาน  กลางห้องโถงแบ่งเป็นสามห้อง  ห้องกลางเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน  บนแท่นบูชาบนสุดหลังสุด  เป็นรูปหล่อพระพุทธเจ้าทรงเครื่องสามพระองค์ ขนาดใหญ่กว่าองค์อื่น  แถวที่สองถัดลงมา  ตรงกลางเป็นองค์เทพเจ้ากิ่วเทียนเฮียนลื่อสององค์  ทรงเครื่องสตรีบรรดาศักดิ์และทรงเครื่องสมเด็จพระจักรพรรดินี พระหัตถ์ขวาทรงถือไม้เซียวฮุด  เป็นองค์ประธานของศาลเจ้า  ด้านขวามือขององค์ประธานมีองค์พระโพธิสัตว์พุทธเจ้าสามองค์ หรือ ส่ามโปฮุก  ด้านซ้ายมือเป็นรูปพระโพธิสัตว์สังกัจจายน์  หน้าแท่นวางพระรูปมีแท่นสำหรับวางของบูชา

        ห้องทางขวามือ เป็นห้องเทพชุมนุม  แถวบนสุดองค์ประธานของห้องนี้คือ พระสังฆปรินายกโพธิธรรม หรือ พระตักม้อโจวซือ เป็นพระรูปขนาดใหญ่  ตรงฐานมีพระรูปสังฆปรินายกทั้งหกองค์ขนาดเล็กวางเรียงกัน  ด้านขวามือขององค์ประธาน เป็นเทพเจ้าเอียวเจี้ยนและพระฉีเทียนต้าเฉิง หรือ พระซุนอู่กงหรือ เทพเจ้าเฮ่งเจีย  ส่วนด้านซ้ายมืออีกสององค์  คือ เทพเจ้ากวนอูกับพระอั๋งกุนเล่าจ้อ พระเฉ่งจุ้ยโจวสู่กงและเทพเจ้าเตียวเทียนซื่อ

แถวล่างประกอบด้วย เทพเจ้าโพธิสัตว์หลี่โลเชีย เทพหลี่บกเชีย เทพหลี่กิมเชีย เทพปุนเถ่ากง  เทพกวนอู เทพโก้ยเส้งอ๋อง  ฯลฯ

        ห้องทางด้านซ้ายมือ  องค์พระประธานในสุดขนาดใหญ่ คือ พระกวนอิม  ด้านขวามือเป็นพระกวนอิมขนาดและปางต่างๆ  องค์กลางล่างขนาดใหญ่เป็นเทพเจ้าเทียนส่องเส่งโบ้ หรือมาจอโป๋ มีสอง รูป  ด้านขวามือเป็นเทพเจ้าอ๋องโบ้เหนียวเหนียว  บริเวณห้องนี้มีใบเซียมซีให้เสี่ยงทายและมีแท่นสวดมนตร์ด้วย

        คณะกรรมการกำลังบอกบุญผู้มีจิตศรัทธาเพื่อสร้างเทพเจ้าโป๊ยเซียน เทพเจ้าเสนาบดีสององค์ เทพเจ้าประจำทั้งสี่ทิศสี่องค์ และสิงโตหนึ่งคู่  โดยสร้างด้วยหินแกรนิต แต่ละองค์สูงเมตรเศษ  ศาลเจ้าแห่งนี้อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ่เก้ง

        ศาลเจ้ากิ่วเทียนเก้งแห่งนี้จึงเป็นศาลเจ้าที่ผู้เคารพนับถือองค์เทพเจ้าต่างๆสามารถมาสักการะได้สะดวกอีกแห่งหนึ่ง

 

 

 

 

 

        :   สมบูรณ์ แก่นตะเคียน    ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐

 

 

 

 

 

Title  :  Jiu Tian Guan Shrine, Saparnhin, Phuket

 

 

 

 

 

 

        :  Somboon Kantakian  

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง