Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

พระเวชกิจพิศาล (เจิม ดิลกแพทย์)

 

 

 

พระเวชกิจพิศาล  (เจิม  ดิลกแพทย์)

 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตแต่เดิมคือโรงพยาบาลเมืองภูเก็ต  เริ่มต้นจากการขออนุญาตจัดตั้งโรงพยาบาลของเจ้าหมื่นเสมอใจราช  (ทองดี โชติกเสถียร)  ข้าหลวงหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก  เมื่อปลายปี  พ.ศ.  ๒๔๓๗  และได้รับอนุมัติจากรัฐบาลในปีต่อมา  แต่ในระยะแรก ๆ  นั้นโรงพยาบาลเมืองภูเก็ตยังขาดงบประมาณที่จะใช้ซื้อเครื่องมือแพทย์ และยารักษาโรค  รวมทั้งขาดหมอด้วย  ในระยะแรกๆ  นั้น  ไม่มีหมอชาวไทยเลย  เป็นแต่หมอชาวต่างประเทศ  เช่น  หมอแอมเมอร์ซึ่งเป็นมิชชันนารี  หมอแบกซ์  หมอปีเดน  หมอคนไทยซึ่งเป็นแพทย์ชั้นหนึ่งคนแรกของเมืองภูเก็ต  คือ  พระเวชกิจพิศาล  (เจิม  ดิลกแพทย์)  ได้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขาภิบาลจังหวัดภูเก็ต  (ชื่อเรียกในสมัยนั้น)  ซึ่งขณะนั้นตั้งอยู่    บริเวณหน้าวัดโฆษิตวิหาร  ในปี  พ.ศ.  ๒๔๕๙  โดยทางกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ส่งมา

ประวัติการเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ตของหลวงเวชกิจพิศาลนี้มีอยู่ว่า  ในสมัยนั้นที่จังหวัดภูเก็ตได้มีบรรดาชาวต่างประเทศเข้ามาอาศัยอยู่หลายคน  ซึ่งส่วนมากมาดำเนินกิจการทางด้านเหมืองแร่  ชาวต่างประเทศเหล่านี้ได้ร้องเรียนไปยังทางราชการในพระนคร  อ้างว่ามีความเดือดร้อนในด้านการรักษาพยาบาล  เพราะในขณะนั้นภูเก็ตยังไม่มีแพทย์  (ชั้นหนึ่ง) ขอให้ทางราชการได้พิจารณาจัดส่งแพทย์ต่างประเทศให้มาประจำ  ทางราชการก็ได้ส่งหมอแอมเมอร์มา  ต่อมาเมื่อหมอแอมเมอร์กลับไป  ทางราชการก็ได้ส่งหมอแบกซ์มาแทน  และในปี  พ.ศ.  ๒๔๕๙  ก็ได้ส่งพระเวชกิจพิศาล  ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และเป็นผู้ปกครองโรงพยาบาลศิริราชของโรงเรียนราชแพทยาลัยมาอีกคนหนึ่ง โดยให้มาในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขภิบาลจังหวัดภูเก็ต  จึงนับได้ว่าพระเวชกิจพิศาลเป็นแพทย์ชั้นหนึ่งคนไทยคนแรกของจังหวัดภูเก็ต  ดำเนินการรักษาพยาบาลร่วมกับหมอแบกซ์ การรักษาพยาบาลในขณะนั้นก็เป็นการรักษาพยาบาลอย่างธรรมดา  ไม่มีการรักษาพยาบาลที่นอกเหนือไป  เช่นการผ่าตัด

มีเหตุการณ์ที่ทำให้พระเวชกิจพิศาล กลายเป็นที่ยอมรับของชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต  ก็คือพระเวชกิจพิศาลแสดงความสามารถในการผ่าตัดคนไข้ที่ป่วยเป็นแผลเรื้อรังที่เท้า อันเนื่องจากอุบัติเหตุเป็นผลสำเร็จ  โดยที่หมอแบกซ์ไม่เห็นด้วย  ตั้งแต่นั้นมาความคิดเห็นระหว่างหมอแบกซ์กับพระเวชกิจพิศาลจึงขัดแย้งกัน  ต่อมาหมอแบกซ์กลับ  ทางราชการได้ส่งหมอบีเดนมาแทน  แต่มาในฐานะที่ปรึกษาเท่านั้น  และอยู่ได้ไม่นานก็กลับ  ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีหมอชาวต่างประเทศมาอีก  เพราะว่าพระเวชกิจพิศาลได้รับการยอมรับจากชาวต่างประเทศที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตแล้ว

เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๔๖๐  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดภูเก็ต  พระองค์ทรงเห็นว่าโรงพยาบาลที่เป็นอยู่ในขณะนั้นอยู่ในสภาพที่เล็กและมีอาณาเขตน้อย  ไม่เหมาะกับบ้านเมือง  ทรงให้เลือกสถานที่ใหม่  โดยใช้สถานที่เชิงเขารังซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลในขณะนี้  ได้พระราชทานเงินจำนวนหนึ่งไว้ให้และพระราชทานนามโรงพยาบาลใหม่ว่า  “โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต”  พระเวชกิจพิศาล จึงได้นำเงินก้อนที่ได้รับพระราชทานมาดำเนินการก่อสร้าง  โดยสร้างตึกอำนวยการก่อน  แล้วรื้อโรงพยาบาลเก่ามาก่อสร้างตึกต่างๆ จึงนับได้ว่าพระเวชกิจพิศาล เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนี้เป็นบุคคลแรกและในเวลาต่อมามีคหบดีบางท่านได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสร้างตึกพิเศษรับคนไข้เป็นหลังๆ ขึ้นอีก

พระเวชกิจพิศาลได้เอาใจใส่ดูแลสร้างความเจริญให้แก่โรงพยาบาลจนเป็นที่นิยมและไว้วางใจจากพ่อค้าประชาชน  ท่านจึงอยู่มาเรื่อยๆ  จนกระทั่งได้ออกมาตั้งร้าน  ชื่อ  “เวชกิจวโรสถ”  และยึดเอาจังหวัดภูเก็ตเป็นภูมิลำเนาจนสิ้นชีวิต

ในปี  พ.ศ.  ๒๔๖๑  ทางราชการได้ให้ภูเก็ตเป็นที่ตั้งของกองร้อยเสือป่าของ    จังหวัดภาคใต้  แต่เนื่องจากไม่มีพลพยาบาลประจำกองร้อย  พระเวชกิจพิศาลจึงได้เปิดการอบรมพลพยาบาลขึ้น  โดยให้แต่ละจังหวัดจัดส่งคนมาอบรมจังหวัดละ    คน  กำหนดระยะเวลาอบรม    ปี  อบรมเสร็จก็จะได้รับการบรรจุเป็นพลพยาบาลประจำกองร้อยเสือป่า  นับได้ว่าพระเวชกิจเป็นคนแรกที่ให้กำเนิดพลพยาบาล

ในปี  พ.ศ.  ๒๔๖๗  ทางภูเก็ตได้เกิดโรคระบาดขึ้นครั้งใหญ่  คือ  โรคฝีดาษบรรดาผู้คนล้มตายลงเป็นจำนวนมากพระเวชกิจพิศาลได้พยายามให้การรักษาอย่างสุดความสามารถ  และในที่สุดก็สามารถปราบโรคระบาดอันร้ายแรงนี้ได้สำเร็จ

อำมาตย์ตรี  พระเวชกิจพิศาล  (เจิม  ดิลกแพทย์)  เกิดวันที่    พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๔๒๙  ที่ตำบลบางกะปิ  อำเภออินทรบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  เป็นบุตรนายคิ้ม  นางผัน  ดิลกแพทย์

ได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนปทุมคงคา  จากนั้นศึกษาวิชาการแพทย์ที่โรงเรียนราชแพทยาลัย  ได้ประกาศนียบัตรประโยคแพทย์  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๕๐  จากนั้นก็เข้ารับราชการตำแหน่งแพทย์ฝึกหัดโรงเรียนราชแพทย์  สังกัดกรมศึกษาธิการ  กระทรวงธรรมการ บรรจุเป็นแพทย์ประจำโรงเรียนราชแพทย์ในปี  พ.ศ.  ๒๔๕๑  เป็นแพทย์ผู้ฝึกหัดหรือครูแพทย์ฝึกหัดชั้นที่    โรงเรียนราชแพทย์  พ.ศ.  ๒๔๕๗  เป็นผู้ปกครองโรงเรียนศิริราชพยาบาลของโรงเรียนราชแพทยาลัย

๑๕  มกราคม  ๒๔๕๙  ย้ายไปรับราชการกระทรวงมหาดไทย  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขาภิบาลจังหวัดภูเก็ต  จนกระทั่งปี  พ.ศ.๒๔๗๐  ได้ลาออกจากราชการ  ตั้งร้านตรวจรักษาโรคและจำหน่ายยา  ชื่อร้าน  “เวชกิจวโรสถ” ที่ถนนเยาวราช อำเภอเมือง ภูเก็ต

ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนเวชกิจพิศาล  เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๔๕๓

ได้รับพระราชทานยศเป็นรองอำมาตย์โท  เมื่อวันที่    สิงหาคม  ๒๔๕๔ 

ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงในราชทินนามเดิม  เมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๔๕๖ 

ได้รับพระราชทานยศเป็นรองอำมาตย์เอก  เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๔๖๔ 

ได้รับพระราชทานยศเป็นรองอำมาตย์ตรี  เมื่อวันที่    มีนาคม  ๒๔๕๘

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับ  ได้แก่  เหรียญบรมราชภิเศก  เข็มไอยราพตเสือป่า  มงกุฎสยามชั้นที่    (เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย)  ช้างเผือกชั้นที่    (เบญจมาภรณ์ช้างเผือก)  และเหรียญบรมราชภิเศกเงิน

อำมาตย์ตรี  พระเวชกิจพิศาล  (เจิม ดิลกแพทย์)   มีบุคคลหนึ่งที่ทรงไว้ซึ่งจรรยาแพทย์ที่สมบูรณ์  เพียบพร้อมไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก  ชอบเสียสละเพื่อกิจการงานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีจิตใจฝักใฝ่ทางศาสนาและให้ความช่วยเหลือในด้านศาสนกิจเป็นประจำเรื่อยมา  เป็นบุคคลหนึ่งที่เริ่มก่อตั้งพุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ตขึ้น  และได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเรื่อยมา

พระเวชกิจพิศาล  (เจิม  ดิลกแพทย์)  ใช้เวลาชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตกระทำกิจการงานอันเป็นประโยชน์ให้กับชาวภูเก็ตหลายต่อหลายชิ้น  จึงกล่าวได้ว่า  พระเวชกิจพิศาล  (เจิม  ดิลกแพทย์)  เป็นบรรพชนคนสำคัญคนหนึ่งของเมืองภูเก็ต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้บุกเบิกในด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

คัดลอกจาก  :

 

พระเวชกิจพิศาล (เจิม ดิลกแพทย์) (๒๕๓๓) ภูเก็จ’๓๓ หน้า ๑๐๘ – ๑๑๐ (หนังสือที่ระลึกการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ จังหวัดภูเก็ต ๒๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๓) กองประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง