Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ศาลเจ้ากวนอูนาบอน

 

 

 

 

 

 

        ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน  ตั้งอยู่ ที่บ้านนาบอน ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก เลขที่ ๖๔/๒  หมู่ที่ ๑ ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  นายทนง องค์สันติภาพ ( ๑๘ พ.ค.  ๒๕๕๐ ) ได้ให้ข้อมูลว่า  ปัจจุบันศาลเจ้ามีเนื้อที่ดินหลายแปลง คือ  ที่ดินแปลงที่หนึ่ง   ๑ ไร่ ๓ งาน ๐๘ ตารางวา แปลงที่สอง ๓ งานเศษ ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลเจ้าขณะนี้  แปลงที่สาม  ๖ ไร่ ๑ งาน ๖๔ ตารางวา  แปลงที่สี่เป็นสวนสาธารณะ  ๕ ไร่ ๑ งาน ๘๔ ตารางวา  แต่ด้วยเหตุที่เทพกวนอูและเจ้าที่ดินต้องการสถิตที่ตั้งดั้งเดิมของศาลเจ้า  คณะกรรมการศาลเจ้าจึงไม่สามารถขยับขยายศาลเจ้าไปยังที่ที่กว้างขวางกว่าได้  ที่ดินศาลเจ้าในปัจจุบันเดิมเป็นที่ดินของแปะเจียมผี่ ทรงคุณ ( แซ่อึ๋งต่อมาได้แบ่งให้โกนุ้ย  แล้วโกนุ้ยจึงขายให้ศาลเจ้า

         ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอนตั้งมากว่าร้อยปีแล้วประมาณพ.ศ. ๒๔๒๘  เริ่มจากคนจีนเข้ามาอาศัยในเมืองภูเก็ตด้วยการทำงานเป็นกรรมกรเหมืองดีบุก  บ้านนาบอนจึงเป็นแหล่งหนึ่งที่มีชาวจีนอาศัยพักพิงจนบางคนเปลี่ยนอาชีพ เป็นทำสวนผักสวนมะพร้าวเป็นพื้น  ชาวจีนกลุ่มนี้ได้เคารพนับถือเทพเจ้ากวนอูมาแต่เดิมจากเมืองจีน  จึงก่อสร้างศาลเจ้ามุงหลังคาจากกั้นจากหลังเล็กๆขึ้นก่อน เช่นเดียวกับที่อื่นๆ  เพราะวัสดุเหล่านี้หาง่าย  ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นหลังคาสังกะสี  แล้วได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ประมาณ  พ.ศ. ๒๔๙๕  แล้วเปลี่ยนเป็นหลังคากระเบื้องลูกฟูก  ถึง พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้ขยายพัฒนาอีกดังที่ได้ปรากฏใน พ.ศ. ๒๕๕๐

         คณะกรรมการศาลเจ้าซึ่งมีนายทนง  องค์สันติภาพ ผู้เป็นประธานกรรมการศาลเจ้ากำลังวางแผนที่จะก่อสร้างศาลเจ้า ขึ้นใหม่ให้สวยงาม เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกราบไหว้บูชาของชาวนาบอน ตำบลฉลอง และของภูเก็ตต่อไป

       

        ดังนั้น ในช่วงเทศกาลกินผัก ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการศาลเจ้าจึงได้ถามพระที่เข้าทรงว่า ทางศาลเจ้าขออนุญาตสร้างศาลเจ้าขึ้นใหม่ได้หรือไม่ เทพที่เข้าทรงอนุญาตให้สร้างอาคารหลังใหม่แทนหลังเก่า ดังนั้นจึงได้ฤกษ์ยกเสาเอกอาคารศาลเจ้าหลังใหม่เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ ใช้งบประมาณ ๓๐ ล้านบาท นอกจากนี้ทางคณะกรรมการได้ร่วมมือกับผู้มีจิตศรัทธาทำรูปแกะสลักไม้หอมท่อนเดียวขององค์เทพกวนอู ขนาดสูง ๒.๓๗ เมตร พร้อมกับองครักษ์ทั้งสองคือ เทพจูฉ้องและเทพกวนเป๋ง ด้วยงบประมาณ ๓ ล้านบาท โดยให้ช่างจีนที่มณฑลฮกเกี้ยนเป็นผู้แกะสลัก

        ศาลเจ้าใช้เวลาก่อสร้างสามปีจึงเสร็จสมบูรณ์ และประกอบพิธีเปิดศาลเจ้ากวนอูนาบอน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีมะเส็ง ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ข้างไทย และตรงกับวันที่ ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ จีน ปีหมิ่นก๊กที่ ๑๐๒  โดยมีนายชวลิต ลีฬหาวงศ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ เป็นประธานในพิธี เปิดศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน อย่างเป็นทางการ และมี พล.ต.ต.โชติ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ผู้นำชุมชนคณะกรรมการศาลเจ้ากวนอู และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีเปิดศาลเจ้าเป็นจำนวนมาก

         รูปทรงอาคารได้รับการออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนภาคใต้ คือมีการประดับตกแต่งแบบประติมากรรมปูนปั้นลอยนูนบนหลังคา เสาและภายในอาคารรวมทั้งจิตรกรรมฝาผนังแบบจีนทั้งหมด โดยยึดถือคติความเชื่อตามขนบธรรมเนียมประเพณีจีนมาแต่โบราณ ตัวอาคารถมดินยกระดับ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาหล่อปูนมุงด้วยกระเบื้องกาบ ภายในโปร่งมีแสงสว่างลอดเข้าไปได้ตามลูกกรง เป็นอาคารสามคูหามีบันไดขึ้นทั้งสามคูหาหรือเรียกว่า สามตำหนัก หน้าอาคารใหญ่มีอาคารมุขสำหรับวางโต๊ะบูชาทีกงและกระถางธูปขนาดใหญ่ ข้างหน้าอาคารมีฐานเสาโกเต้ง ที่เผากระดาษทอง ด้านข้างมีศาลเล่าฉ่ายอิ้ว อาคารไม่มีประตูหลัง ห้องน้ำห้องเก็บของอยู่ด้านหลังห่างออกไปเป็นเอกเทศ และอาคารโรงเจ อาคารต่างๆจึงแยกเป็นสัดส่วนลงตัว ถึงแม้หน้าศาลเจ้าจะใกล้ถนนก็ตาม

 

 

 

 

 

        ภายในอาคารแบ่งเป็นสามตำหนัก คือ ตำหนักกลางเป็นตำหนักของกิวอ๋องไต่เต่ หรือจิ่วหวงต้าตี้ ตำหนักด้านซ้ายมือเมื่อหันหน้าเข้าหาศาลเจ้าเป็นตำหนักของเทพกวนอู ส่วนตำหนักด้านขวามือเป็นตำหนักของพระกวนอิมโพธิสัตว์

         การประดับตกแต่งด้วยประติมากรรมปูนปั้นแบบลอยนูน จิตรกรรมตั้งแต่หลังคา รอบอาคาร การให้สีที่ตัดกันลงตัวกลมกลืนไม่ฉูดฉาด ดูแล้วเย็นตาเพลิดเพลิน มองไปด้านไหนพบแต่สิ่งที่ดีงามทั้งสิ้น นั่นก็คือ คำให้พร ตั้งแต่หลังคาลงมารอบอาคารรวมถึงภายในอาคาร

        ศาลเจ้าเทพกวนอูนาบอน จึงเหมาะที่คู่บ่าวสาวไปขอพร หรือชนทั่วไปต้องการมีโชคมีลาภก็น่าจะไปสักการะขอในสิ่งที่พึงประสงค์

 

 

        ขอกล่าวเพียงสังเขปเรื่องคำอวยพร เริ่มแต่หลังคา มังกรคู่กำลังเล่นกับไข่มุกเปลวเพลิง หน้าจั่วทั้งสองด้านมีรูปฮกลกซิ่ว หมายถึง ให้มียศฐาบรรดาศักดิ์ ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองและให้อายุยืน รูปเหรียญคู๋รอบอาคารหมายถึง ให้ประสบผลสำเร็จ หน้าจั่วอาคารหน้ามีรูปพระปู้ไต้หลัวหันหรือพระสังกัจจายน์ เสาอาคารใหญ่ด้านหน้ามีแปดเสามีบัวหัวเสาพร้อมมังกรพันเสา น่าจะหมายถึง มหาสมบัติแปดประการ ตรงช่องลมด้านหน้ามีเหรียญคู่มีตัวอักษรสี่ตัวบนเหรียญเป็นคำให้พร ด้านในเหนือประตูกลางมีรูปหงส์คู่มังกร รูปอักษรฟุล้อมด้วยค้างคาวสี่ตัว ฟุหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวย ค้างคาวหมายถึงมีโชคลาภมีความสุข ค้างคาวสี่ตัวหมายถึง พรสี่ประการ ค้างคาวคาบผลท้อวิเศษคือให้มีอายุยืน กวางคู่หมายถึง ให้ทั้งคู่มีอายุยืน ร่ำรวย นกกระเรียนคู่ หมายถึงให้ทั้งคู๋มีอายุยืน นกกระเรียนหลายตัวหมายถึงพาหนะพาวิญญาณไปสู่สวรรค์และเป็นพาหนะของเซียน เหรียญคู่ด้านในแต่ละเหรียญมีอักษรสี่ตัวเป็นคำพรเช่น ให้พรห้าประการ ช่องหน้าต่างด้านข้างๆละสี่ช่องเป็นรูปวงกลมมีอักษรคำพรทำเป็นซี่กรง หน้าต่างวงกลมด้านหน้ามีสี่ช่องเช่นกัน ด้านซ้ายสุดเป็นรูปเสือขาวหมายถึงตะวันตก ขวาสุดรูปมังกรเขียวหมายถึงตะวันออก ส่วนสองช่องกลางซี่กรงเป็นรูปปั้นไม้ไผ่หกท่อนหมายถึงไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากโลกคือวงกลม รูปปลาคาร์ปและรูปปลา หมายถึง มีพละกำลังแข็งแรง เด็กจับปลาหมายถึงมีอายุเพิ่มขึ้น ปลาคาร์ปห้าตัวในสระหมายถึงให้ได้พรห้าประการ เหล่านี้คือรูปภาพที่มีความหมายซ่อนอยู่ ตามความเชื่อของชาวจีน

        ในส่วนจิตรกรรม ตำหนักเทพกวนอู มีภาพเรื่องราวของท่านกวนอู ตามขื่อมีภาพจิตรกรรมรูปเรือสำเภา รูปปลาเป็นฝูง เหนือเทพซุนอู้กง มีภาพท่านประกอบ ภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับภูเขาและต้นสนสองใบไซเปรส หมายถึงความมีอายุยืน ภาพจิตรกรรมหลายเถาเครือ ลายจีน ประกอบเป็นช่วงๆ  

        ตำหนักกลาง เป็นตำหนักของกิวอ๋องไต่เต่ หรือ จิ่วหวงต้าตี้ 九皇大 เป็นห้องเพื่อเทิดพระเกียรติบรรพชนชาวจีนในอดีตกาลที่เรียกขานกันว่า ซานหวงอู่ตี้ 三皇五帝 หรือ สามพระมหากษัตริย์ห้าพระมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นต้นแซ่ต่างๆของชาวจีน ผู้คิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเป็นต้น ที่บรรพชนได้สั่งสอนสืบเนื่องมาเป็นพันๆปี ทางศาลเจ้าได้ประดิษฐานเทพเจ้าทั้งเก้าพระองค์ไว้ที่แท่นบูชา เพื่อให้คนไทยเชื้อสายจีน ได้ระลึกถึงบรรพชนผู้ยิ่งใหญ่ของพวกตน ด้านหลังเป็นรูปปั้นลอยนูนรูปพญามังกรถือพู่กันกรงเล็บขวา ส่วนกรงเล็บซ้ายถือกล่องสัญลักษณ์อักษรอ๋อง มีมังกรองครักษ์

        ตำหนักเทพกวนอู ประกอบด้วยเทพกวนอูและองครักษ์ทั้งสอง ที่แกะสลักด้วยไม้หอมสูงสองเมตรเศษ องค์เทพถือหนังสืออีกมือถือหนวกเครา ส่วนง้าวก่าโตวางไว้ด้านซ้ายมือขององค์ประธาน ด้านหน้ามีเทวรูปอื่นๆอีกหลายองค์ เหนือเพดานตามขื่อมีภาพเรื่องราวเกี่ยวกับเทพกวนอูเป็นภาพเล้กๆ ส่วนภาพใหญ่ถือง้าวขี่ม้าออกศึก ด้านหลัง มีเก๋งแกะสลักสวยงามประดิษฐานองค์เทพขนาดเล็ก

        ด้านข้างของตำหนักเทพกวนอู มีโต๊ะรูปฮ้อเอี๋ยเจียงกุนและโต๊ะรูปเตียวเทียนซื่อ ด้านถัดเข้าไปข้างใน ก่อบัวรอบจอมปลวกที่มีอยู่แต่เดิม

 

 

        ตำหนักด้านขวามือ มีพระกวนอิมโพธิสัตว์พันกรเป็นองค์ประธาน มีพระส่ามปอฮุดโจ้วทั้งสามองค์  มีเทพมาจอโป๋ มีองครักษ์ เทพเต่จงอ๋อง พระเฉ่งจุ้ยโจวซือ

        ห้องนี้ยังซอยออกเป็นห้องขวาสุดเป็นตำหนักขององค์เทพเจ้าซุนอู้กงหรือไต่เส่งปุดจ้อหรือเฮ่งเจีย เหนือเพดานมีจิตรกรรมเกี่ยวกับท่าน

 

        ประตูทั้งสามตำหนักมีบานประตูหกบาน เป็นรูปแกะสลักแบบลอยนูนทั้งหกบานเป็นรูปนายพลฮู้เว่ยเจียงกุน เป็นรูปเทพทวารบาลที่สวยงามสง่าทุกองค์ เหนือประตูทั้งสามช่องมีป้ายสำนักทั้งสาม

 

 

        อาคารหลังเล็กด้านทิศใต้ เป็น ศาลเจ้าเล่าฉ่ายอิ้ว สำหรับประดิษฐานป้ายวิญญาณหรือซินจู้ของผู้อุปการคุณ ผู้มีบุญคุณต่อศาลเจ้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดศาลเจ้า เช่น เจ้าของโฉนดที่ดินเดิม ผู้บริจาคทรัพย์จำนวนมากสร้างศาลเจ้า เป็นต้น เป็นรูปเก๋งจีนทึบสามด้าน หลังคารูปมุกเปลวเพลิง หน้าจั่วเป็นรูปดอกบัว ผนังด้านทิศเหนือเป็นรูปผู้เฒ่าคุยกับขุนนาง มีเด็กหนุ่มถือผลท้อ ผนังด้านหลังเป็นรูปนกกระเรียนเก้าตัวหมายถึงผู้นำวิญญาณสู่สวรรค์ อีกด้านเป็นรูปผู้เฒ่า มีผลท้อ หมายถึงให้อายุยืน มีค้างคาวห้าตัวหมายถึงให้ได้พรห้าประการ มีเด็กห้าคน คือลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองและอายุยืน พื้นหน้าอาคารมีรูปปลาคาร์บในสระห้าตัว คือให้ได้พรห้าประการมีความเจริญงอกงาม ผนังด้านในมีอักษรฟุหรือฮก ให้มั่งคั่งร่ำรวย มีรูปค้างคาวสี่ตัวห้อยหัวสองเงยหน้าสองตัว หมายถึงโชคลาภกำลังมาสู่โดยไว ผนังอีกสองด้านมีรูปมังกรคู่กับหงส์ให้ทั้งคู่สามีภรรยาอายุยืน

 

        สรุปแล้ว ศาลเจ้ากวนอูบ้านนาบอน เป็นศาลเจ้าที่เหมาะที่จะไปสักการะเซ่นไหว้ขอพรในสิ่งที่ตนต้องประสงค์ เหมาะที่คู่บ่าวสาวไปขอพรให้ชีวิตคู่ยืนยาวร่ำรวยมั่งคั่ง ขอพรให้ประสบความสำเร็จในการสอบเรียน สอบเข้าทำงาน ให้มีหน้าที่ตำแหน่งการงานสูงขึ้น ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง เป็นต้น

 

*********

 ภาพอาคารเก่า

 

 

 

********

 

 

:   สมบูรณ์ แก่นตะเคียน   ๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๗

s.kantakian@gmail.com

*****

ซอยศาลเจ้ากวนอู ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก

      

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง