Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ธนาคารชาร์เตอร์ด (The Chartered Bank) สาขาภูเก็ต

 

 

         ในสมัยที่พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อทำการปรับปรุงมณฑลนี้ คณะกรรมการชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ประกอบด้วย ๑.พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย (พระยศสมันนั้น)  ๒.พระยาสุริยานุวัตร์ เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ๓.พระยาสุขุมนัยพินิจ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ๔.มิสเตอร์เจนส์ ไอ. เวสเตนการ์ด ผู้ช่วยและที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ๕.พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี(คอซิมบี้) ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ได้ประชุมกันเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๙ ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพฯ เกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลจะต้องทำนุบำรุงมณฑลภูเก็ตจำแนกได้ ๘ หัวข้อ คือ

๑. ภาษีฝิ่น

๒. เรื่องการธนาคาร

๓. เรื่องกุลี

๔. เรื่องจะย้ายที่ว่าการเมืองภูเก็ตให้ที่ทำเหมือง

๕. เรื่องกรมแร่

๖. เรื่องการทำแผนที่

๗. เรื่องการทำถนน

๘. เรื่องการสร้างทางรถไฟ

        ในที่นี้จะขอกล่าวถึงหัวข้อที่ ๒.เรื่องการธนาคาร(สมบูรณ์ แก่นตะเคียน ประวัติเมืองภูเก็ต : ๓๗ :   ๒๕๒๐) ความว่า 

“ ๒. เรื่องการธนาคารหรือแบงค์ ผู้อำนวยการบริษัทชาเตอร์แบงค์ ที่เมืองปีนัง ได้ยื่นหนังสือต่อพระยารัษฎาฯ ขอจัดตั้งสาขาชาร์เตอร์แบงค์ที่ภูเก็ต ถ้ารัฐบาลพอใจจะต้องสนับสนุนบริษัท ๒ อย่าง คือ ให้สถานที่จัดตั้งและให้เงินแก่ธนาคารปีละ ๕๐๐ ปอนด์ ตลอดระยะเวลา ๕ ปี เหมือนกับรัฐบาลมลายูของอังกฤษ ได้อุดหนุนให้ธนาคารจัดตั้งตามหัวเมืองต่างๆ เรื่องนี้คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า บรรดานายเหมืองโดยมาก ได้ไปกู้ยืมเงินมาจากเมืองปีนัง ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ ๑๖ - ๑๘ อันเป็นเป็นภาษีหนักแก่นายเหมือง บริษัทอังกฤษสเตรดดิงกำปะนีได้มาตั้งร้านรับซื้อดีบุกที่ภูเก็ตส่งไปถลุงที่สิงคโปร์ บริษัทได้ทดรองจ่ายให้นายเหมืองแล้วใช้คืนด้วยดีบุกต่อไป ดีบุกก็จะไปตกแก่บริษัทนี้มากขึ้นทุกที เพราะบริษัทใช้วิธีการธนาคารเข้ามาปะปนกับธุรการซื้อแร่ของบริษัท ทำให้บรรดานายเหมืองที่มีทุนน้อยเสียเปรียบมาก ถ้ามีธนาคารเข้ามาตั้ง นายเหมืองหาทุนกู้โดยเสียดอกเบี้ยน้อยลง นับได้ว่าประโยชน์ต่อการทำเหมือง รัฐบาลได้พิจารณาตามคำขอของธนาคารชาเตอร์ด และได้เรียกผู้แทนธนาคารดังกล่าวที่อยู่ในกรุงเทพฯตกลงกัน…”

การเปิดสาขาธนาคารชาร์เตอร์ด ที่ภูเก็ต

        ธนาคารชาร์เตอร์ด (The Chartered Bank) ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๙๖ ด้วยพระราชินีวิกตอเรีย แห่งสหราชอาณาจักรเกรตบริเทน ได้ออกพระราชกฤษฎีกาให้นายเจมส์ วิลสัน (James Wilson) ชาวสก็อต ผู้เป็นเลขานุการกระทรวงการคลังของลอร์ดปาล์มเมอร์สตัน สร้างธนาคารขึ้นได้ที่กรุงลอนดอน ครั้นถึงปีพ.ศ. ๒๔๐๑ ได้เริ่มเปิดธนาคารสาขาขึ้นพร้อมกันสองแห่งในอาณานิคมของตน คือ ที่เมืองมุมไบ กัลกัตตา ในชื่อ ธนาคารชาร์เตอร์ดแห่งอินเดีย (The Chartered Bank of India)  และ ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน  ต่อมาในปีพ.ศ.๒๔๐๒ ได้เปิดสาขาเพิ่มที่เกาะฮ่องกง และที่เมืองสิงคโปร์ ไม่นานนักได้เปิดสาขาที่กรุงเทพมหานคร ส่วนที่ภูเก็ตเปิดสาขาขึ้น ประมาณปลายรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๕๐

       หลังจากคณะกรรมการมณฑลภูเก็ต ได้เจรจาตกลงกับผู้อำนวยการธนาคารกันแล้ว ทางรัฐบาลไทยจึงได้สร้างธนาคารชาร์เตอร์ด (The Chartered Bank) ตรงสามแยกมุมถนนพังงากับถนนภูเก็ต บริเวณริมฝั่งคลองบางใหญ่ ตลาดทุ่งคา เมื่อพ.ศ. ๒๔๕๐ ซึ่งในสมัยนั้น หน้าคลองบางใหญ่เรือใบขนาดสามเสาที่มาจากเกาะปีนังหรือเมืองไทรบุรี และเมืองอื่นๆ สามารถเข้าเทียบท่าได้

         ส่วนรูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมยูโรเปียน (European Architecture) ในรูปแบบบริติชโคโลเนียลสไตล์ (British Colonial Style) สถาปนิกน่าจะเป็นชาวอังกฤษ และคงเป็นผู้ออกแบบอาคารหลังหนึ่งที่สร้างในพม่าซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษในสมัยนั้น ลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมคล้ายกัน  แต่ส่วนประกอบต่างกันไป ตัวอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบโรมัน ด้านยาวทอดไปตามถนนพังงา มีหกช่วงเสา ส่วนด้านกว้างทอดไปตามถนนภูเก็ตมีสี่ช่วงเสา รูปสี่เหลี่ยมตรงมุมถนนที่ทอดไปตามถนนทั้งสองสาย สร้างเป็นรูปโค้งสำหรับประตูอีกหนึ่งช่วงเสา รวมแล้วเป็น สิบเอ็ดช่วงเสา เป็นอาคารตึกสองชั้น หลังคาทรงปั้นหยา รวมเนื้อที่ ๕๘๕ ตารางเมตร

        ตัวอาคารมีระเบียงทั้งสองชั้น ชั้นล่างริมถนนเป็นทางเดินที่เรียกว่า หง่อก่ากี่หรืออาร์เขด ช่วงกว้างประมาณ ๕ ฟุต ตรงมุมเสาทางเดินทำเป็นรูปโค้งแบบโรมัน ลักษณะทางเดินแบบนี้มีการสร้างทั่วไปในยุโรปตามวิหาร โบสถ์ หรืออาคารสำคัญ ต่างกันที่ส่วนโค้งเท่านั้น เสาอาคารเป็นแบบโดริก ในแต่ละช่วงเสาสร้างปีกเสามีตอม่อประกบเสาจริง เหนือตอม่อสร้างเป็นรูปโค้งแบบโรมันเป็นสองระดับ มีลิ่มสลักหิน หรือ คีย์สโตน (key stone) อยู่ตรงกลางทุกช่วงเสา มีสองช่วงเสาสุดท้ายด้านถนนพังงาสร้างเป็นผนังหลอกหรือผนังบอด (Blind Arcade) ปลายเสามีคิ้วบัว ความสูงเสมอกับลิ่มสลักหิน เหนือขึ้นไปเป็นปีกนกขนาดเล็กขนานกันไปทั้งสองด้าน ส่วนตีนเสาฐานบัว มีคิ้วบัวประกอบเฉพาะส่วนนอก ส่วนภายในปล่อยโล่ง

        ชั้นสองรูปเสาแบบไอโอนิก ขนาดย่อมกว่าชั้นล่าง มีลูกกรงประกอบตรงอาร์เขด แนวลูกกรงตรงเสาใส่คิ้วบัวตลอด ตรงฐานเสาชั้นสองสร้างปีกนกตลอด ใต้ปีกนกใส่คิ้วบัวตลอดแนว ตรงปลายเสาชั้นสองระดับเดียวกับลิ่มสลักหินใส่คิ้วบัวใต้ปีกนก เหนือปีกนกขึ้นไปเป็นผนังกันตกหรือปิดซ่อนชายคาที่เรียกว่า พาราเพ็ด(parapet) ทั้งสองด้านทำป้ายติดอักษรคำว่า “The Chartered Bank”  ส่วนลักษณะภายในอาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้ ส่วนบันไดและราวบันไดเป็นไม้ ตัวราวบันไดไม้น่าจะเป็นของเก่า

        ในส่วนของหลังคาสร้างเป็นหลังคาทรงปั้นหยา ที่เลือกใช้แบบนี้ก็เพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศของท้องถิ่น แต่ปัญหาใหญ่ก็คือ ฝนตกรั่วง่ายถ้าไม่ได้ใช้ช่างชำนาญงาน ในสมัยนั้นกระเบื้องมุงหลังคา ใช้กระเบื้องกาบกล้วยกันเป็นพื้น โดยซื้อมาจากเมืองปีนัง ไม่ว่าอาคารตึกแถวหรือบ้านอั่งหม่อหลาว กระเบื้องแบบนี้พอใช้ไปนานๆเข้า น้ำฝนรั่วซึมและหลุดล่อนหรือแตก นอกจากนี้แปที่ใช้ไม้ย่อมผุง่ายเมื่อใช้ไปหลายปี จึงต้องเปลี่ยนกระเบื้องหรือเปลี่ยนเป็นหลังคามุงด้วยกระเบื้องแบบอื่น ตลอดจนเปลี่ยนแปไม้เป็นวัสดุอย่างอื่น หากสังเกตจากรูปถ่ายหลังคาของธนาคารแห่งนี้ น่าจะเปลี่ยนมาแล้วสามครั้ง

         อิฐที่ใช้ก่อสร้าง จากการสังเกตแผ่นอิฐกว้าง x ยาว x สูง = 4x9x2 นิ้ว โดยประมาณ แผ่นอิฐขนาดจะไม่เท่ากันทั้งความหนาและความยาว น่าจะทำในท้องถิ่น ก่อนนี้มีโรงทำอิฐตั้งแต่ตลาดสามกองมาถึงหน้าโรงพยาบาลวชิระและหน้าวัดโฆษิตวิหาร ชาวบ้านแถบนั้นเรียก โรงอิฐ ส่วนวัสดุอื่นๆสั่งซื้อจากเมืองปีนังทั้งสิ้น

        ส่วนช่างคุมงานและช่างฝีมือคงจ้างมาจากเมืองปีนัง เช่นเดียวกับการก่อสร้างบ้านตึกอั่งหม่อหลาวของเศรษฐีเหมืองแร่ภูเก็ต      

        นอกจากสร้างธนาคารแล้ว บริษัทยังขอสถานที่สร้างบ้านพักผู้จัดการธนาคารด้วย โดยรัฐบาลไทยได้มอบที่ดินจำนวน ๖ ไร่ ริมถนนดำรงบริเวณกลุ่มที่พักข้าราชการแถวบ้านบางงั่ว บ้านพักเป็นแบบอาคารยุโรปสองชั้น

      เพื่อความปลอดภัยของธนาคาร ทางการไทยได้สร้างสถานีตำรวจขึ้น ตรงมุมถนนฝั่งตรงกันข้ามกับธนาคารบนถนนพังงา เป็นอาคารสองชั้น รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบชิโน-ยูโรเปียน รูปทรงเป็นรูปตัวแอล (L) ตรงส่วนมุมตัวแอลทำเป็นหอนาฬิกาสี่ด้านเป็นนาฬิกาแบบเงียบ หลังคาทรงปั้นหยา ทาสีขาวเช่นเดียวกัน เรียกว่า สถานีตำรวจตลาดใหญ่ หรือ โรงพักตำรวจตลาดใหญ่

        นอกจากธนาคารชาร์เตอร์ดแล้ว อังกฤษยังได้ตั้งธนาคารแสตนดาร์ด (The Standard Bank) ขึ้นที่มณฑลเคป (Cape Province) แอฟริกาใต้เมื่อพ.ศ. ๒๔๐๕ โดยนายจอห์น แพตเตอร์สัน สก็อต ( John Paterson Scot) เป็นที่รู้จักกันในนามธนาคารแสตนดาร์ดแห่งแอฟริกาใต้ (The Standard Bank 0f South Africa) ต่อมาได้ขยายสาขาไปทั่วโลก ส่วนที่กรุงเทพฯได้เปิดสาขาขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๔๓๗

        ในปีพ.ศ. ๒๕๑๒ ธนาคารชาร์เตอร์ดได้รวมกับธนาคารแสตนดาร์ด เป็น ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (The Standard Chartered Bank)

        ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับอนุญาตจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง  ให้ใช้เป็น “ศูนย์วัฒนธรรมบ้าบ๋าภูเก็ต” (Phuket Baba Cultural Center) ทางเทศบาลนครภูเก็ตจึงได้เริ่มปรับปรุงภายในอาคารเพื่อใช้แสดงวัฒนธรรมบ้าบ๋าภูเก็ต

        ต่อมาสมาคมเพอรานากัน (Peranakan Association) ซึ่งเป็นสมาคมลูกครึ่งบ้าบ๋าย่าหยาแห่งมะละกา ปีนังและสิงคโปร์และเครือข่าย  ได้ให้ความร่วมมือกับเทศบาลนครภูเก็ต ปรับปรุงอาคารธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และอาคารหอนาฬิกาหรืออาคารสถานีตำรวจตลาดใหญ่เดิม ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ภูเก็ต (Phuket Museum) ด้วยการทาสีใหม่และปรับปรุงบางส่วนเพื่อความเหมาะสม แล้วจัดนิทรรศการ และแสดงประวัติของชาวบ้าบ๋าภูเก็ตด้วยระบบมัลติมีเดีย ได้แก่ หนุ่มจีนเดินทางด้วยเรือสำเภามาตั้งถิ่นฐานในภูเก็ต การแต่งกายชุดย่าหยาและปุนเต๋ ชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน อาหารการกิน การทำเหมืองแร่ดีบุก

        อาคารธนาคารชาร์เตอร์ดภูเก็ต และอาคารสถานีตำรวจตลาดใหญ่พร้อมหอนาฬิกา ที่สร้างเป็นสถาปัตยกรรมยุโรป รูปแบบอาณานิคมอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๐ กว่าร้อยปีแล้ว ที่ได้รับการอนุรักษ์ตัวอาคารเป็นอย่างดี พร้อมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม นับว่าเป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์อาคารเก่าในจังหวัดภูเก็ต ให้คงอยู่ตลอดไป

        อาคารธนาคารชาร์เตอร์ด หรือ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ต สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๕๐ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๑ ครบ ๑๑๑ ปี ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๖๙ ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

 

:  สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๑

 

***

หมายเหตุ

พระยากัลยาณไมตรี เจนส์ ไอเวอร์สัน เวสเตนการ์ด (Jens Iverson Westengard) เป็นชาวอเมริกา เกิดที่เมืองชิกาโก เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๑๔ ในครอบครัวชาวเดนมาร์คซึ่งมาตั้งถิ่นฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา Jens Iverson Westengard ( 1871-1918 ) เจนส์ ไอเวอร์สัน เวสเตนการ์ด (Jens Iverson Westengard) เข้ามารับราชการในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ - ๖ โดยใน พ.ศ. ๒๔๔๖ - ๒๔๕๑ เป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน หลังจากนั้นเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินจนถึง พ.ศ. ๒๔๕๘ จึงกราบถวายบังคมลาออกกลับไปสหรัฐอเมริกา เวสเตนการ์ดได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยากัลยาณไมตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ และถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ อายุ ๔๗ ปี ))

 

คำว่า  chartered  อ่านตามศัพท์ว่า ชา-เต้อ-เดอะ อ่านเร็วๆเป็น ชา-เติ๊ด

การเขียนเป็นภาษาไทยได้เขียนตามที่ธนาคารใช้ คือ ชาร์เตอร์ด อ่านว่า ชา-เติ๊ด   

               

***

ภาพประกอบ

อาคารธนาคารชาร์เตอร์ด

สาขาภูเก็ต

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********

บ้านพักผู้จัดการธนาคารชาร์เตอร์ด

สาขาภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

 

 

*****

หอนาฬิกาภูเก็ต

(สถานีตำรวจตลาดใหญ่เดิม)

 

 

 

 

*****

 

 

ภาพบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กับธนาคารชาร์เตอร์ด

***

 

สมเด็จพระราชินี วิกตอเรีย

***

 

เจมส์ วิลสัน (๑๘๐๕ - ๑๘๖๐)

***

 

จอห์น เพ็ตเตอร์สัน (๑๘๒๒ - ๑๘๘๐)

***

เจนส์ ไอ. เวสเต็นการ์ด (๑๘๗๑ - ๑๙๑๘)

***

พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)

(๒๔๐๐ - ๒๔๕๖)

***

 

อาคารเปรียบเทียบสร้างที่ประเทศพม่าของอังกฤษสมัยนั้น

 

***

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง