Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

หอศาสตราคมบนพระนครคีรี

 

 

 

 

        เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระนครคีรีขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔o๑ โดยมีเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ( ช่วง บุนนาค ) เป็นแม่กอง และพระเพชรพิสัยศรีสวัสดิ์ ( ท้วม บุนนาค ) เป็นนายงานการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
        
จากพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯทรงมีไปถึง พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า "แล้วได้ทำบุญฉลองหอศาสตราคมใหม่ในเขานี้ ..."
ปัญหาคือ หอศาสตราคม คืออาคารหลังใดบนเขาวัง
        
คำว่า ศาสตราคม เรามักจะนึกไปถึงอาวุธต่างๆ หอนี้จึงมักจะเข้าใจกันว่า เป็นที่เก็บศาสตราวุธ ประเภท พระแสงปืน พระแสงดาบ ฯลฯ แต่เมื่อพิจารณาถึงศัพท์คำนี้ จะเห็นว่า ศาสตระ แปลว่า วิชาความรู้หรือตำรา ส่วนคำว่า อาคม แปลว่า เวทมนตร์คาถา ดังนั้นหอนี้จึงน่าจะเป็นที่รวบรวมตำราเกี่ยวกับเวทมนตร์คาถาต่างๆ
        
ส่วนหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น หอนี้ตั้งอยู่บริเวณริมกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออก แต่เดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดฯให้สร้างพระที่นั่งเป็นสององค์ คือพระที่นั่งโถง เรียกว่า พระที่นั่งทรงปืนซ้ายขวา ต่อมาเรียกว่า พระที่นั่งเสถียรธรรมปริตกับพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์
        
รัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้รื้อพระที่นั่งเสถียรธรรมปริตลง ให้คงเฉพาะฐานของอาคารไว้ แล้วให้สร้างส่วนบนขึ้นใหม่มีผนังโดยรอบ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสานปิดทองทั้งองค์ และเพื่อใช้สำหรับพระสงฆ์รามัญนิกายวัดตองปรุหรือวัดชนะสงครามในปัจจุบัน สวดพระพุทธปริตทำน้ำพระพุทธปริตทุกวัน เพื่อทรงใช้สำหรับสรงพระพักตร์และสรงน้ำ รวมทั้งการนำไปประพรมพระราชมนเทียรด้วย หอนี้ได้พระราชทานนามใหม่ว่า "หอศาสตราคม"
        
ลักษณะเด่นของหอนี้ก็คือ พระทวารและพระบัญชรลงรักปิดทองเป็นรูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์และพระแสงราชศาสตราวุธต่างๆ
ส่วนหอศาสตราคมบนเขาวังนั้น เมื่อพระองค์โปรดฯให้ฉลองแล้ว ยังได้โปรดฯให้แห่พระชัยสำริดก้าไหล่กับพระหายโศก จากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๔o๓ มาประดิษฐานไว้ในหอศาสตราคมนั้นด้วย
บางท่านกล่าวว่า หอศาสตราคมบนพระนครคีรี น่าจะเป็นอาคารหลังเล็กด้านหลังพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท
        
จากพระราชหัตถเลขาของพระองค์ช่วงที่กำลังก่อสร้างพระนครคีรีอยู่นั้น ความตอนหนึ่งว่า "เสาธงเก่านั้น ถ้าจะเอาปักเสียข้างยอดเขาหอพิมานเทวราชศาสตราคมสถาน ไว้สำหรับชักธงมงกุฎเมื่อเวลาฉันออกไปอยู่ก็ได้ เสาธงใหญ่ชักธงช้างสำหรับเมือง ..."
        
หอพิมานเทวราชศาสตราคมสถาน จึงน่าจะเป็นหอพิมานเพชรมเหศวร์ ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยอาคารสามหลัง และน่าจะเป็นหลังกลางซึ่งมีสามคูหา ส่วนคูหากลางสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ด้านซ้ายสำหรับพระสงฆ์สวดพระพุทธปริต ส่วนด้านขวาสำหรับทรงศีลเจริญภาวนา
        
ส่วนเสาธงสำหรับชักธงมงกุฎ น่าจะเป็นตรงป้อมวัชรินทราภิบาลและ หอพิมานเพชรมเหศวร์ ในปัจจุบัน แต่เดิมตามพระราชหัตถเลขาทรงใช้ว่า "หอพิมานเทวราชศาสตราคมสถาน" นั่นเอง แต่ได้เปลี่ยนชื่อเมื่อใดยังไม่มีหลักฐานยืนยัน
**********
: สมบูรณ์ แก่นตะเคียน "หอศาสตราคมบนพระนครคีรี" สาส์นมวลชน ๑๖ มกราคม ๒๕๓o หน้า ๕

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง