Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

โบราณสถานทุ่งเศรษฐี

 

 

 

        จังหวัดเพชรบุรีเป็นอีกเมืองหนึ่ง ที่ทราบกันว่าเป็นเมืองที่มีชุมชนโบราณหลายแห่ง มีศิลปวัฒนธรรมสืบเนื่องกันมาตลอด เมืองโบราณบริเวณที่ราบภาคกลางหรือบริเวณที่ราบเจ้าพระยา ส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นต้นมา บางเมืองร้างบางเมืองย้ายไปอยู่ที่ใหม่ เมื่อพิจารณา บริเวณที่ราบเจ้าพระยาตอนล่างจะเห็นว่าเป็นที่ราบลุ่มต่ำ จากขอบเขตของอ่าวไทย ลึกเข้าไปในแผ่นดินโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านส่วนภูมิภาคตะวันตก มีแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำแม่กลองและตะวันออกมีแม่น้ำปราจีนบุรีก่อนไหลออกสู่อ่าวไทย เรียกว่า แม่น้ำบางปะกงที่ราบลุ่มเจ้าพระยามีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ๒ - ๓ เมตร ซึ่งจากหลักฐานของผ่องศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา (๒๕๓๓ : ๓๓ ) ได้ระบุว่าที่ราบลุ่มเจ้าพระยาสมัยทวารวดีเป็นทะเลมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ระดับความสูง ๓.๕ – ๔. ๐ เมตร จะมีส่วนสัมพันธ์กับเมืองโบราณที่พบแถบที่ราบเจ้าพระยากว่า ๖๓ แห่ง และได้สันนิษฐานว่าในสมัยทวารวดีชายฝั่งทะเลเป็นอ่าวเว้าเข้าไปทางเหนือห่างจากฝั่งทะเลปัจจุบันถึง ๑๔๐ กิโลเมตร ชุมชนโบราณที่อยู่รอบชายฝั่งเหล่านี้ ได้แก่ เมืองเพชรบุรี, อู่ทอง, สุพรรณบุรี, ลพบุรี, อู่ตะเภา, ศรีมหาโพธิ์ เป็นต้น

        เมื่อพิจารณาจากแผนที่ จะเห็นว่าเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีอยู่ใกล้ทะเล (จากห้วงอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย ๒๕๓๔ : ๒๔๕ ) จากการสำรวจของผ่องศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของเมืองโบราณ ณ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี ลักษณะเป็นคูเมืองขนาดยาวคล้ายรูปตัวแอลกลับหลัง(ผ่องศรี วนาสิน และ ทิวา ศุภจรรยา ๒๕๒๓ : ๖๖ ) เข้าใจว่าเป็นเมืองตั้งแต่ก่อนสมัยทวารวดี อาจจะติดต่อค้าขายกับเมืองต่าง ๆ ตลอดชายฝั่งที่ราบลุ่มเจ้าพระยา การติดต่อส่วนใหญ่อาจจะใช้การเดินเรือและอาจจะใช้ทางบกด้วยนอกจากหลักฐานดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านตำบลหนองปรงอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีว่า ได้พบโบราณวัตถุบริเวณทุ่งนาแนวใต้คลองชลประทานซึ่งกำลังก่อสร้างได้พบเศษหินโกลน พระพุทธรูปโกลน เศษหม้อดินเผาและบริเวณนี้เคยพบธรรมจักรกับกวางหมอบ มีเนินดินตรงกลางขุดเป็นหลุมลึกมีเศษอิฐสมัยทวารวดีแตกหัก (สมบูรณ์ แก่นตะเคียน และ สุขสมาน ยอดแก้ว ๒๕๒๘ :๓๒ – ๓๔ ) บริเวณนี้อาจเป็นชุมชนโบราณ เมื่อพิจารณาจากแผนที่จะเห็นว่าเป็นชายฝั่งทะเลระหว่างเมืองเพชรบุรีโบราณกับเมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี

        จากการสำรวจของกรมศิลปากรทำให้ทราบว่าบริเวณตั้งแต่เขาย้อยลงมาผ่านอำเภอเมือง อำเภอท่ายางจนถึงชะอำ พบโบราณวัตถุที่แสดงให้เห็นถึงที่ตั้งชุมชนโบราณสมัยทวารวดีหลายแหล่ง

        โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โบราณสถานที่ทุ่งเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ ๖ บ้านโคกเศรษฐี ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ได้ลงข่าวและภาพว่าได้พบสถูปเจดีย์สมัยทวารวดี(สถูปเจดีย์สมัยทวารวดี ๒๕๓๔ : ๑๓ )อยู่ห่างชายฝั่งทะเลประมาณ ๔ กิโลเมตร ตรงเส้นรุ้งที่ ๑๒ องศา ๕๐ ลิปดา ๔๗ ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ ๙๙องศา ๕๗ ลิปดา ๒๔ ฟิลิปดาตะวันออกพิกัดกริด ๔๗ RPQ ๐๓๘๐๑ (โบราณสถานทุ่งเศรษฐี ม.ป.ป:๔๑ – ๔๕ ) บริเวณที่ตั้งโบราณสถานเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาคือเขาจอมปราสาทซึ่งสูง ๒๘๗ เมตร อันเป็นเทือกเขาหินปูนเทือกเดียวกับเขาเจ้าลายใหญ่หรือเขาพันธุรัตน์ปัจจุบันเป็นโบราณสถานร้าง มีสำนักสงฆ์ทุ่งเศรษฐีตั้งอยู่ใกล้เคียงและมีลานทำอิฐของชาวบ้านอยู่ด้วย ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม ( ๒๕๓๘: ๔๘๗ -๔๘๙ ) ได้เขียนไว้ว่า โบราณสถานแห่งนี้เป็นฐานพระสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐ ประมาณขนาดกว้างกว่า ๒๐ เมตร ส่วนสูงที่เหลือประมาณ ๗ เมตร จากพื้นดินชาวบ้านเล่าว่าประมาณ พ.ศ.๒๕๓๘ ได้มีการขุดเจาะเพื่อหาสมบัติเป็นพระพุทธรูปทองคำและอื่น ๆ ที่มีค่าตามลายแทง โดยขุดเจาะตรงกลางและตอนบนของพระเจดีย์ ได้พบ ประติมากรรมปูนปั้นรอบฐานพระเจดีย์ เมื่อขุดเปิดหน้าดินเป็นจำนวนมาก เมื่อไม่พบสมบัติตามลายแทงจึงนำกลับมาถมไว้ตรงกลางพระเจดีย์ ปูนปั้นบางส่วนที่ไม่ถูกทำลายได้นำไปเก็บไว้ที่สำนักสงฆ์ทุ่งเศรษฐี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี วัดบรรพตาวาส (วัดเขากระจิว) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และโรงงานแห่งหนึ่งที่อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

        ลักษณะของพระสถูปเจดีย์ เป็นเนินขนาดใหญ่ จากการขุดทำลายของชาวบ้าน เผยให้เห็นตรงกลางเป็นหลุมลึกประมาณ ๔ เมตร ก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่ ๓๕ คูณ๑๗คูณ๑๐ เซนติเมตร เป็นอิฐที่มีส่วนผสมของข้าวเปลือกมาก เป็นอิฐแบบเดียวกับที่มีการใช้ก่อโบราณสถานสมัยทวารวดีโดยทั่วไป จากสภาพของโบราณสถานเมื่อกรมศิลปากรขุดแต่งแล้วจะมีลักษณะดังภาพ จอง บัวเซอลีเย่ (จองบัวเซอลีเย่ ๒๕๑๑ : ๓๕ -๖๔ ) ได้เขียนไว้ว่าสถูปสมัยทวารวดีมีเพียง ๓ แบบคือ แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส แบบแปดเหลี่ยม บางครั้งย่อมุมประกอบลักษณะนี้มีเมืองอู่ทองซึ่งสถูปเจดีย์ทุ่งเศรษฐีก็เป็นลักษณะย่อมุมเช่นเดียวกัน และแบบสุดท้ายเป็น แบบกลม ซึ่งหาได้ยากและมีขนาดเล็ก

        รูปร่างของสถูปเจดีย์มีฐานค่อนข้างสูงผนังฐานรูปทรงง่าย ๆ มีลวดลายปูนปั้นประกอบฐานเป็นลายทักษิณขององค์สถูปเจดีย์ด้วย มีทางเชื่อมคล้ายบันไดอยู่ทางทิศตะวันออกกับทิศตะวันตก ฐานย่อมุมก่อเป็นช่องลึกเข้าไปในฐาน ลักษณะเป็นซุ้มสำหรับประดิษฐานประติมากรรม ด้วยลักษณะของการพอกปูนคล้ายกับว่าได้มีการพอกปูนทับซ่อมอีกชั้นหนึ่ง จากการสังเกตทางด้านทิศใต้จะมีลักษณะคล้ายภาพเขียนสี แต่ไม่สามารถอ่านได้

        ส่วนของยอดพระสถูปเจดีย์ไม่สามารถจะทราบได้ นอกจากการขุดแต่งพบชิ้นส่วน แต่โดยทั่วไปองค์ระฆังมักเป็นทรงกลม จอง บัวเซอลีเย่ เขียนไว้ว่า ยอดสถูปอาจมี ๒ แบบ คือ เป็นฉัตรซ้อนขึ้นไปเป็นชั้น ๆ ซึ่งมีน้อย อีกแบบหนึ่งคือ ทรงกลมซึ่งมีหลักฐานพบมากกว่า โดยทำเป็นรูปทรงกลมมียอดแหลม (จองบัวเซอลีเย่ ๒๕๑๑ :๓๕ -๖๔ ) องค์พระสถูปเจดีย์ทุ่งเศรษฐีจังน่าจะเป็นลักษณะหลัง

จากการขุดค้นที่เมืองคูบัวของกรมศิลปากร มีเนินโคกที่เป็นที่ตั้งของโบราณสถานมากกว่า ๔๔ แห่ง สถาปัตยกรรมส่วนมากก่อสร้างด้วยอิฐเป็นพื้น และมีอยู่แห่งเดียวคือเนินโบราณสถานวัดโขลง ซึ่งมีพื้นฐานล่างก่อด้วยศิลาแลง การก่ออิฐสร้างสถูปเจดีย์สมัยทวารวดี ที่เมืองคูบัวอาจแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ การก่ออิฐเรียงทับตันทั้งองค์ภายในอาจแสดงถึงก้อนอิฐที่มีการวางศิลาฤกษ์ ส่วนอิฐรอบนอกใช้อิฐแผ่นสมบูรณ์ ส่วนตรงกลางใช้ดินหรืออิฐหักถมลงกลางองค์ ส่วนพระสถูปเจดีย์ทุ่งเศรษฐีภายในคล้ายกับว่าจะกลวงเพราะมีขอบหลุมลึก

        แต่จากการขุดแต่งโบราณวัตถุสถานเมืองโบราณสมัยทวารวดี ที่ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรีของกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๖ ได้สรุปไว้ว่าลักษณะตัวเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีคูเมืองล้อมรอบทั้ง ๔ ด้าน จากทิศเหนือจดทิศใต้ยาวประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร ได้สรุปลักษณะโบราณสถานไว้ ๘ ลักษณะ คือ แบบที่หนึ่ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส บนฐานสี่เหลี่ยมมีองค์เจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แบบที่สอง สี่เหลี่ยมจตุรัส แต่ละด้านแบ่งเป็นสามมุข ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๖ แห่ง บางแห่งจะมีบันไดยื่นออกมาจากฐานทั้ง ๔ ด้าน แบบที่สาม แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นฐานเรียงลดหลั่นขึ้นไปเป็นชั้น ๆ มีซุ้มรอบองค์เจดีย์ แบบที่สี่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีบันไดยื่นออกมาทั้งสี่ด้านหรือด้านเดียว แบบที่ห้า ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่มีมุขยื่นออกมาทั้งสี่มุม แบบที่หกเป็นฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า เข้าใจว่าเป็นวิหาร แบบที่เจ็ดลักษณะกลม และประการสุดท้ายลักษณะแปดเหลี่ยม (สมศักดิ์ รัตนกุล ๒๕๓๕ :๒๒ – ๒๖ ) ลักษณะของฐานเจดีย์ดังกล่าวเมื่อเทียบกับเจดีย์ทุ่งเศรษฐีจะเห็นว่าคล้ายกับลักษณะที่สองมากคือแบบจัตุรัสมีสามมุขมีบันไดยื่นออกมาสองด้าน โดยเฉพาะซากฐานหมายเลข ๔๐ และซากฐานเจดีย์ หมายเลข ๑ ฐานเจดีย์จุลประโทนนครปฐมจะคล้ายกันมาก

        สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ส่วนใหญ่เป็นศาสนสถานซึ่งใช้อิฐมากที่สุด อิฐที่ใช้ขนาดใหญ่มากขนาด ๓๔ คูณ ๑๘ คูณ ๘ เซนติเมตร และ ๔๐ คูณ ๑๙ คูณ ๑๐ ส่วนเจดีย์ทุ่งเศรษฐี อิฐมีขนาด ๓- คูณ ๑๘ คูณ ๘ และ ๓๕ คูณ ๒๕ คูณ ๑๐ เซนติเมตร เป็นดินผสมข้าวเปลือก อิฐเผาสุกเป็นสีเหลืองปนแดงและสีแดงแก่ บางส่วนเผาจนแกร่งเกือบดำคล้ายเคลือบ การทำอิฐแบบนี้เป็นลักษณะพิเศษเป็นของตนเอง (ชาวทวารวดี) โดยเฉพาะ (จอง บัวเซอลีเย่ ๒๕๑๑ :๓๕ – ๖๔ )

        ลักษณะการก่ออิฐ แบบสั้นยาวสลับกันไป การสอโดยทั่วไปสมัยทวารวดีจะสอด้วยดินเหนียว ดินอาจผสมด้วยน้ำอ้อย ชั้นก่อจะบางมาก

        ประติมากรรมลวดลายเครื่องประดับประกอบพระสถูปเจดีย์องค์นี้เป็นลวดลายปูนปั้นศิลปะทวารวดี เหมือนกับที่พบตามโบราณสถานสมัยทวารวดีโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะที่โบราณคดีคูบัว ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับพระสถูปเจดีย์องค์นี้มากที่สุด เป็นลวดลายปูนปั้นที่งดงาม ซึ่งขึ้นอยู่กับความชำนาญของช่างปูนปั้น และอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียตอนใต้ ลวดลายปูนปั้นที่พบที่องค์พระสถูปเจดีย์แห่งนี้ จำแนกได้ดังนี้ (โบราณสถานทุ่งเศรษฐี ม.ป.ป. ๔๑ – ๔๕ )

๑.รูปเคารพในศาสนา

๒.รูปบุคคล

๓.รูปสัตว์

๔.ลวดลาย

 

        รูปเคารพในศาสนาเป็นเศียรพระโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย กว้าง ๑๖ เซนติเมตร สูง ๓๐ เซนติเมตรหนา ๑๑ เซนติเมตร พระพักตร์ได้สัดส่วนงดงามพระโอษฐ์หนา คล้ายพระโพธิสัตว์ดินเผาที่เมืองคูบัวจังหวัดราชบุรี ซึ่งศีรษะรูปที่สวมเครื่องประดับเป็นพิเศษเหล่านี้ เป็นงานศิลปะชั้นสูงมีคุณค่าในทางความคิดและทางอารมณ์ ความรู้สึกที่เร้นลับ รูปเคารพและรูปบุคคลหรือมนุษย์ ศิลปินจะปั้นให้มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เราทราบได้ว่าศิลปินชั้นครูนั้นสามารถถ่ายทอดลักษณะของเทวดาและมนุษย์ได้อย่างดียิ่ง (ศิลป พีระศรี ๒๕๐๙ :๑๔ – ๒๒ ) พระพุทธรูปพบเฉพาะส่วนพระพักตร์ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์แบะคล้ายกำลังยิ้มลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปเมืองคูบัว

        รูปบุคคลพบใบหน้าบุคคล สวมเครื่องประดับศีรษะ ริมฝีปากแสดงอารมณ์ยิ้ม ตาโปนบาง ใบหน้าสวมตุ้มหูวงกลมขนาดใหญ่ประดับ ลักษณะลำตัวบางชิ้นส่วนที่พบ มือสองข้างพนมไว้ที่อกมีเครื่องประดับที่เรียกว่า กรองศอ คาดเข็มขัดรัดผ้านุ่งชายสั้นขอบหนาเข็มขัดเป็นลวดลายซิกแซกเรียงกัน

        ประติมากรรมรูปสัตว์ ที่พบจะเป็นรูปมกรเฉพาะส่วนหัวเป็นรูปติดกับอาคาร บนหัวมกรทำเป็นสันนูนตกแต่งด้วยเส้นตรงรูปเกล็ด ดวงตาเรียวยาว ส่วนที่เป็นงวงชำรุด นอกจากนี้ยังพบรูปสัตว์กำลังอ้าปากเห็นฟันเรียงชัดเจน มีมือจับอยู่ด้านบน เมื่อเปรียบเทียบกับที่เมืองคูบัวลวดลายที่พบน่าจะเป็นลายก้านต่อดอก คล้ายกับเมืองคูบัว ลายพันธุ์พฤกษาเป็นลายก้านขดและใบไม้เป็นรูปโค้ง น่าจะเป็นลายประดับซุ้ม ลวดลายคล้ายกับวัดโขลงสุวรรณคีรี เมืองคูบัว ราชบุรีและที่เขาคลังในเมืองศรีเทพ เพชรบูรณ์

        นอกจากนี้ยังมีเสาประดับอาคาร เป็นชิ้นส่วนหัวเสาประดับ อาคารเป็นรูปเสานูนครึ่งวงกลม มีลายเป็นเส้นนูน ๒ เส้น ขนานกันคาดทางขวาง ภายในเป็นลายสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีจุดตรงกลางเรียงต่อกันไป ถัดลงมาทำคล้ายลายอุบะห้อยประดับโดยทำเป็นเส้นนูน เสาประดับอาคารลักษณะคล้ายลูกมะหวดด้านบนทำเป็นเม็ดกลม ๓ เม็ด เรียงต่อกัน แล้วทำเป็นเสาคอดและป่องออกตรงกลางเป็นลูกแก้วด้านหลังแบบเรียบเพื่อใช้ติดกับอาคาร ลักษณะเป็นเสาหลอกใช้กั้นแบ่งพื้นที่เป็นช่วง ๆ แบบเดียวกับเมืองคูบัว (โบราณสถานทุ่งเศรษฐี ม.ป.ป. ๔๑ – ๔๕ )

        นอกจากนี้เจ้าสำนักทุ่งเศรษฐียังได้เล่าว่า เคยเห็นตะคันดินเผาเป็นจำนวนมาก อาจจะวางเรียงรอบพระสถูปเจดีย์เพื่อใส่น้ำมันตามไฟแทนตะเกียงก็เป็นได้ และยังได้พบเหรียญเงิน เหรียญด้านหนึ่งมีรูปคล้ายหอยอีกด้านรูปคล้ายเรือนแก้วและรูปปลา เหรียญดังกล่าวมีใช้กันทั่วไปสมัยทวารวดี

        สรุปแล้วพระสถูปเจดีย์ทุ่งเศรษฐีสมัยทวารวดีเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่มาก และบริเวณใกล้เคียงได้พบร่องรอยของสิ่งก่อสร้างและโบราณวัตถุอีกจำนวนมาก ชี้ให้เห็นว่าเคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่ชาวทวารวดีได้อยู่อาศัย และก่อสร้างศาสนสถานไว้เพื่อเคารพบูชา นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งติดต่อเดินทางไปมาหาสู่ทั้งทางเรือและทางบกตลอดพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยา และสามารถเดินทางไปปักษ์ใต้และข้ามไปต่างประเทศ การติดต่อค้าขายและเป็นการกระจายอารยธรรมของชนต่างๆ จนกลายมาเป็นอารยธรรมของท้องถิ่นสืบทอดมาถึงปัจจุบัน เพราะเมืองเพชรบุรีตามประวัติศาสตร์ ที่ได้พัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เป็นเอกลักษณ์ของชาวเพชรบุรีดังจะเห็นได้จากศิลปะปูนปั้นเมืองเพชร จิตรกรรมประติมากรรมที่มีชื่อเสียงของเพชรบุรีจึงสมควรอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาให้คงอยู่สืบไป

บรรณานุกรม

 

จากห้วงอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย (๒๕๓๔) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน (พิมพ์ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๓๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๓๔)

 

ผ่องศรี วนาสิน และ ทิวา ศุภจรรยา (๒๕๒๓) รายงานการวิจัยเรื่อง "เมืองโบราณบริเวณชายฝั่งทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางประเทศไทย : การศึกษาตำแหน่งที่ตั้งและภูมิศาสตร์สัมพันธ์" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

บัวเซอลีเย่, จอง (๒๕๑๑)  "ศิลปะทวารวดี ตอนที่๑" แปลโดย ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล ศิลปากร ๑๑(๕) : ๓๕-๖๔ มกราคม

 

"โบราณสถานทุ่งเศรษฐี" (ม.ป.ป.) กรมศิลปากร หน้า ๔๑ - ๔๕ (เอกสารถ่ายสำเนา)

 

มานิต วัลลิโภดม (๒๕๓๘) "ซากพระสถูปสมัยทวารวดีที่ชะอำ" ค้นหาอดีตของเมืองโบราณ ๔๘๗ - ๔๘๙ กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ

 

ศิลป์ พีระศรี (๒๕๐๙) "การขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี" เมืองราชบุรี หน้า ๑๔ - ๒๒ พระนคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ (พิมพ์ในงานศพคุณหญิงประพันธ์ดำรัสลักษณ์ (ชื่น สุขวณิช) ๒๓ เมษายน

 

"สถูปเจดีย์สมัยทวารวดีที่บ้านนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี" ๒๙ สยามรัฐ ๒๕๓๔

 

สมบูรณ์ แก่นตะเคียน และ สุขสมาน ยอดแก้ว (๒๕๒๘) "แหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดีฯ" ศิลปวัฒนธรรม ๖(๑๒) : ๓๒ - ๓๔ ตุลาคม

 

สมศักดิ์ รัตนกุล (๒๕๓๕) โบราณคดีเมืองคูบัว กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร

 

ปรับปรุงจาก :

สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. โบราณสถานทุ่งเศรษฐี. วารสารราชภัฏเพชรบุรี ๘ : ๒ (พ.ย. ๒๕๔๑ - มี.ค. ๒๕๔๒ ) หน้า ๕๔ - ๖๙.

 

 ภาพประกอบ

หลังกรมศิลปากรขุดแต่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังเจดีย์ทุ่งเศรษฐี

 

 

แผนผังเจดีย์เมืองคูบัว

 

 

แผนผังเจดีย์เมืองคูบัว

 

 

แผนผังเจดีย์จุลประโทน นครปฐม

 

 

ร่องรอยของเมืองโบราณสมัยทวารวดี

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง