Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

หอทะเบียนที่ดินจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๔๕๙

 

 

 

ประวัติสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

 

        ทางราชการได้เริ่มจัดให้มีการเดินสำรวจ เพื่อออกโฉนดที่ดินในเขตจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ ร.ศ. ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๔๕๓) โดยใช้หมุดหลักฐานแผนที่เพื่อออกจากศูนย์กำเนิดเขารัง แผนที่ซึ่งจัดทำขึ้น นอกจากจะใช้เป็นระวางแผนที่เพื่อออกโฉนดของกรมที่ดินแล้ว ยังได้ใช้ในการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ของกรมโลหะกิจ หรือกรมทรัพยากรธรณีตลอดมาจนบัดนี้

        เมื่อได้เดินสำรวจ และแจกโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดิน พอสมควรแล้วจึงได้ประกาศตั้งหอทะเบียนที่ดินจังหวัดภูเก็ตขึ้น เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๗

        ต่อมา พ.ศ. ๒๔๕๙ จึงได้จัดงบประมาณทำการก่อสร้างตัวอาคารหอทะเบียนสำหรับใช้เป็นที่ทำการ ตั้งอยู่ห่างจากตัวศาลากลางจังหวัดประมาณ ๔๐๐ เมตร บริเวณเชิงเทินเนินดินของเขาโต๊ะแซะ อันเป็นที่ดินราชพัสดุโฉนดเลขที่ ๓๒๘๘ และ ๓๐๕๙ ตำบลตลาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ๘๒ วา มีอาณาเขตทิศเหนือ จดถนนดำรง ทิศใต้จดวัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ทิศตะวันออกจดถนนเทศา ทิศตะวันตกจดถนนสุทัศน์

 

ลักษณะตัวอาคาร

 

        อาคารหอทะเบียนที่ดินจังหวัดภูเก็ต(หลังเก่า) เดิมตัวอาคารสำนักงานที่ดิน เป็นตึกชั้นเดียว ยกพื้นสูง เทคอนกรีตสูง ๙๐ เซนติเมตร ยาว ๒๓ เมตร กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร แบ่งห้องทำงานเป็น ๓ ห้อง มีระเบียงทางเดินกว้าง ๑.๕๐ เมตรโดยรอบ หลังคาทรงปั้นหยา มุงกระเบื้อง

        ในระหว่างที่ถูกยืมไปใช้เป็นที่ว่าการอำเภอทุ่งคา ได้ต่อเติมอาคารไม้ สร้างเป็นห้องเพิ่มอีกสองห้อง กว้างข้างละ ๖ เมตร ทำให้อาคารมีความยาวขึ้น ๓๕ เมตร

        เนื่องจากสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ได้ก่อสร้างมาประมาณ ๙๐ ปี บางส่วนอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๑ จึงได้ของบประมาณค่าใช้สอยเหลือจ่ายจากกรมที่ดิน ทำการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนโครงหลังคาเป็นกระเบื้องลอนคู่ และเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ทาสีปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาและห้องน้ำใหม่ โดยรักษาสภาพเดิมไว้ ดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้

        กรมศิลปากร ได้ดำเนินการประกาศอาคารหอทะเบียนที่ดินจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และกำหนดเขตที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของที่ดินจังหวัด เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยพื้นที่ ก. ประมาณ ๑ งาน ๗๔.๖๖ ตารางวา พื้นที่ ข. ประมาณ ๕๖.๒๕ ตารางวา ตามประกาศกรมศิลปากร ฉบับลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ และตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน พ.ศ. ๒๕๐๔ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

****

คัดลอกและปรับปรนจาก

 

https://www.phuketdol.go.th/content/history.pdf

 

***

หมายเหตุ

 

ส่วนต่อเติมทีหลังได้รื้อออก เหลือแต่อาคารเดิม

 

 

: สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๘ ตุลาคม  ๒๕๖๓

 

***

 

ภาพประกอบ

ถ่ายโดย

สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านหลังอาคาร

 

 

 

ภาพอาคารที่ต่อเติม

เพื่อใช้เป็นสำนักงาน

อำเภอทุ่งคา (อำเภอเมืองภูเก็ต)

ชั่วคราว

 

 

 

 

 

 

*******

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง