Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ ย่านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต Renovation and Conservation of Bangneaw Community, Phuket

 

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ ย่านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต

ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ :นางสาวจุฑามาศ โพธิ์ไพงาม

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา สิริหิรัณยานนท์

คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

บทคัดย่อ

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนย่านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐาน รูปแบบวิถีชีวิตชุมชนไทยจีน เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านการประกอบอาชีพชาวประมงกอจ๊าน ประเพณีพ้อต่อ และประเพณีถือศีลกินผัก รวมถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ทำ ให้ทางภาครัฐได้มีแผนในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้ารางเบา เพื่อส่งเสริมทางระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ให้สามารถเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น จึงพบว่าพื้นที่มีความเหมาะสมและจำเป็นที่จะทำการฟื้นฟู และอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนย่านบางเหนียว ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ย่านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ในด้านวิถีชีวิตประเพณี และรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส แต่การพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสถาปัตยกรรม ทำให้สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสลดลง ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างถนนถลาง (หลาดใหญ่) เป็นจุดเที่ยวชมรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส กับสวนสาธารณะสะพานหิน ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน และเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำสายสำคัญของตัวเมืองภูเก็ตอย่าง คลองบางใหญ่ ไหลผ่านเกิดเป็นวิถีชีวิตประมงกอจ๊าน แต่เนื่องด้วยวิถีชีวิตชุมชนทีเปลี่ยนแปลงไปทำให้วิถีชีวิตประมงกอจ๊านค่อยๆ หายไป เหตุผลดังกล่าวทำให้เกิดแผนการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ย่านบางเหนียวขึ้น ได้แก่ แผนด้านการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ให้เกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้น แผนการจัดการระบบการสัญจรการพัฒนาการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเส้นทางเดินเท้า ทางจักรยาน เพื่อเชื่อมโยงการเข้าถึงของคนในพื้นที่ การขยายถนนเพื่อพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเบา แผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมการกำหนดแนวทางในการฟื้นฟูและอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรม ให้เป็นจุดเด่นที่สามารถพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และแผนการปรับปรุงฟื้นฟูภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ให้เกิดความสวยงามดึงดูดให้นักท่องเที่ยวให้เข้ามาศึกษา และสัมผัสกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ย่านบางเหนียว

 

ลายมือชื่อนักศึกษา ........................................

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ........................................

สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง

ปีการศึกษา 2560

 

 


โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ ย่านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ตจุฑามาศโพธิ์ไพงาม

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีการศึกษา 2560

 

 


บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง