Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ผู้สืบตระกูล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

 

 

 

ผู้สืบตระกูล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

 

                                            มนัส รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

 

 

๑.   พระยาวิชิตสงคราม ( ทัด ) + คุณหญิงเปี่ยม ( บุตรีพระยกระบัตร (ทับ ) เหลนท้าวเทพกระษัตรี + แจ่ม บุตรีพระยาตะกั่วทุ่ง ( ถิน )

          ๑.๑  คุณหญิงรื่น ในเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี ( หนูพร้อม ณ นคร ) เมืองนครศรีธรรมราช

    ๑.๒  พระยาภูเก็ตโลหเกษตรารักษ์ ( ลำดวน ) + โหมด

    ๑.๓  ท่านผู้หญิงเลื่อม ในพระยามนตรีสุริยวงศ์ ( ชื่น บุนนาค )

    ๑.๔  คุณหญิงฟอง ในพระยาไกรเพชรรัตนสงคราม ( แฉ่ บุนนาค )

 

๒.   นายบุตร

    ๒.๑  นายหน่อง ( ไม่ทราบชื่อบุตรธิดา )

    ๒.๒  นายอุ้ง ( ทนายความ ) + เสริม ณ ตะกั่วทุ่ง

    ๒.๓  นายแวว + เอียด จินดาพล

    ๒.๔  นายวัน ( ไม่ทราบชื่อบุตรธิดา )

 

๓.   หลวงนรินทร์บริรักษ์ ( ดิษฐ์ ) + บัว + ปีบ ( ภริยา ๗ คน )

    ๓.๑  ขุนเขตขันธ์ภักดี ( แนบ ) + พลอย ณ ถลาง + ส้วง + เขียว

    ๓.๒  หลวงประสานสรรพเหตุ ( เอี๋ยว ) + วงศ์ ก้อนแก้ว

    ๓.๓  นายแดง ( ทนายความ ) + แวว  +  แสง

    ๓.๔  นางชม (มารดาชื่อบัว) + นายย่าน  + นายฮุ่ย แซ่ตัน

    ๓.๕  นายตรี ( มารดาชื่อบัว) + สุ้ย แซ่ตัน

    ๓.๖  นางเชียร (มารดาชื่อบัว) +

    ๓.๗  นายรุ่ง  +  เทียม  +  ภรรยาไม่ทราบชื่อ

    ๓.๘  นายศักดิ์   มารดาชื่อ ปีบ กระบี่ทอง

    ๓.๙  นายผัน     มารดาชื่อ ปีบ กระบี่ทอง

    ๓.๑๐  นางนัด    มารดาชื่อ ปีบ กระบี่ทอง

    ๓.๑๑  นายผิน   มารดาชื่อ ปีบ กระบี่ทอง

    ๓.๑๒  นางชื่น  ไม่ทราบชื่อมารดา

 

๔.   พระรัตนดิลก ( เดช ) + แพ + นอง + จับ ณ ตะกั่วทุ่ง

    ๔.๑  นายพุ่ม  มารดาชื่อ แพ

    ๔.๒  น.ส. หมู  มารดาชื่อ แพ

    ๔.๓  นายพวง (มารดาชื่อแพ) + เจิม(แสง) ณ ถลาง  +  กิมลั่น

    ๔.๔  น.ส. หมา  มารดาชื่อ นอง

    ๔.๕  น.ส. ปุก   มารดาชื่อ นอง

    ๔.๖  นางแดง  มารดาชื่อ นอง

 

๕.   หลวงราชรองเมือง ( คง )

    ๕.๑  นายคล่อง + เสห่าน + เห้ว

    ๕.๒  ไม่ทราบชื่อ

 

๖.   ไม่ทราบชื่อ

    ๖.๑  นายช่วง + หร่าย

    ๖.๒  ไม่ทราบชื่อ

 

๗.  ร้อยโทเจิม + ภรรยาไม่ทราบชื่อ

    ๗.๑ ช. ขุนนิเทศทาวันการ (ดิด) + อาบ

 

 

๑.๒   พระยาภูเก็ตโลหเกษตรารักษ์ ( ลำดวน ) + โหมด

    ๑.๒.๑  ไม่ทราบชื่อ

    ๑.๒.๒  ไม่ทราบชื่อ

    ๑.๒.๓  นายตาด ( คนสุดท้อง ) + สาหร่าย

 

๑.๓  ท่านผู้หญิงเลื่อม + พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค)

    ๑.๓.๑  ญ. 

    ๑.๓.๒  ญ.

    ๑.๓.๓  ญ.

    ๑.๓.๔  ช.  ชาย

    ๑.๓.๕  ช.  เชียร พระยามนตรีสุริยวงศ์ (วิเชียร บุนนาค) 

 

๒.๑  ช.หน่อง

 

๒.๒  ช. อุ้ง + เสริม

     ๒.๒.๑  ช. มโน + จวง

     ๒.๒.๒  ญ. ละเอียด + วิมล

 

๒.๓   ช. แวว + เอียด

    ๒.๓.๑  ดำรง + จ้อย

 

๓.๑   ขุนเขตขันธ์ภักดี ( แนบ )  + พลอย ณ ถลาง  +  ส้วง

    ๓.๑.๑  ช. หัตถ์ + รื่น + แจ้ว

    ๓.๑.๒  ช. ทำนุก + สำราญ